Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

 

Jaroslav KRIŠKA z TisovcaDňa 15. júna nás vo veku osemdesiatpäť rokov opustil drahý manžel, otec, starý otec a bývalý zamestnanec podbrezovských železiarní

Jaroslav KRIŠKA z Tisovca,

Ďakujeme všetkým, ktorí sa snažili, na poslednej rozlúčke s našim milovaným, kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

SPOMIENKY 

 

Jozef VILIM z Heľpy„Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len.“

Dňa 25. júna sme si pripomenuli tretie smutné výročie, čo nás opustil manžel, otec a starý otec

Jozef VILIM z Heľpy.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku

S láskou spomína manželka, deti a ostatná blízka rodina

 

Mária NEPŠINSKÁ z Michalovej„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.“

Dňa 27. júna uplynulo desať  rokov, čo nás opustila naša mama, stará a prastará mama

Mária NEPŠINSKÁ z Michalovej.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami

 

Jozef CÍGER z Podbrezovej„Kto v srdci žije, ten neumiera.“

Dňa 27. júna sme si pripomenuli piate výročie, kedy sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom a starým otcom

Jozefom CÍGEROM z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname

 

Dezider OLBRICHT z LopejaDňa  28. júna  sme si pripomenuli dvadsiate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a prastarý otec

Dezider OLBRICHT z Lopeja.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Peter ZEMKO z Čierneho Balogu – Krámu“Odišiel tíško, už nie je medzi nami, ale v srdciach našich žije spomienkami.“

 Dňa 29. júna uplynlo pätnásť rokov od úmrtia nášho milovaného syna a brata

Petra ZEMKU z Čierneho Balogu – Krámu.

S láskou a úctou spomínajú mama, bratia a sestry s rodinami

Jozef POLÁK z Hornej Lehoty„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“

Dňa 30. júna si pripomíname siedme výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec

Jozef POLÁK z Hornej Lehoty.

Kto ho poznal, nech si spomenie spolu s nami.

S láskou a úctou spomíname

Vojtech KOVÁČ z Podbrezovej„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš a budeš stále s nami.“

Dňa 1. júla si pripomenieme 3. výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec

Vojtech KOVÁČ z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou

Ivan SOLIAR z PodbrezovejDňa 1. júla si pripomenieme deväť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a brat

Ivan SOLIAR z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Melánia SOJKOVÁ z Jasenia„Odišla  tíško, už nie si medzi nami, no v srdciach našich stále žije s nami.“

Dňa 12. júla uplynú tri roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará mama a sestra

Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.   

S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia Ján, Stanislav a dcéra Katarína s rodinami

Milan ŤAŽKÝ z Dolnej Lehoty„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije s nami.“

Dňa 8. júla si pripomenieme tretie výročie odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec a starký

Milan ŤAŽKÝ z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou na neho spomínajú mama, manželka, synovia a ostatná rodina