*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Vráťme sa na začiatok – výstavba SOU hutníckeho

 

80 rokov organizovanej výroby

Pokračovanie z minulého čísla:

Z viacerých možných umiestnení bola ako stavenisko učilišťa vybratá lokalita v Lopeji, ktorá najlepšie spĺňala požiadavky určené na prevádzku takéhoto zariadenia.

Za spolupráce projektovej organizácie ŠPTÚ Bratislava bol vypracovaný investičný zámer, ktorý bol v máji 1977 predložený k posúdeniu na GRHŽ v Prahe. V zmysle smerníc Ministerstva školstva bol vypracovaný na II. veľkostnú skupinu, t.j. na výchovu 720 učňov, čo zodpovedalo železiarňam s ohľadom na ich rozvoj. GRZ nesúhlasilo s predloženým investičným zámerom a vrátilo ho k prepracovaniu s tým, že celá navrhovaná stavba musí byť rozdelená na dve etapy s limitovanými nákladmi. Na tomto podklade bol vypracovaný návrh investičného zámeru s parametrami SOU I. veľkostnej skupiny, t. j. pre 480 učňov. Návrh bol schválený v apríli roku 1978. Počas posudzovacieho procesu vyšla Mostáreň Brezno s iniciatívou vybudovania integrovaného odborného učilišťa pre zhruba tisíc učňov. Vedenie Železiarní Podbrezová však od svojho zámeru neustúpilo a odôvodnilo to výstavbou prevádzkarní rúrového programu a potrebou zabezpečenia výučby špeciálnych odborov a zvládnutia obsluhy a údržby najprogresívnejších technologických zariadení. Za presadzovanie výstavby vlastného SOU sa železiarňam ušlo kritiky od hospodárskych aj politických orgánov. Dňa 23. novembra 1978 bola schválená I. stavba SOU s kapacitami ubytovacej časti 370 lôžok a výučbovej časti vrátane dielní pre 480 žiakov. Z toho v prvej etape sa malo vybudovať 120 lôžok a výučbová časť pre 240 žiakov. Realizovanie dlho očakávanej stavby prvej etapy sa začalo v októbri roku 1980.  Prvá etapa výstavby bola ukončená k 1. septembru roku 1986. Súbežne s výstavbou prvej etapy prebiehali prípravy na druhú etapu výstavby. V projektovej úlohe bola navrhnutá výstavba dielní, laboratórnej časti, telocvične, aj stravovacej časti. Vybudovaním druhej etapy mala byť dosiahnutá kapacita výučbovej časti pre 432 žiakov, kapacita ubytovacej časti 124 lôžok a kapacita stravovacej časti pre 500 stravníkov. Výstavba druhej etapy bola začatá v októbri roku 1985 a skončená na jeseň roku 1989.

Železiarňam Podbrezová bola 1. januára roku 1951 odobratá možnosť komplexnej výučby učňov. Za nasledujúcich tridsaťosem rokov železiarne prebudovali svoj podnik na špičkovú technickú úroveň a prinavrátili aj výchovu a vzdelávanie učňov vo vlastnom, moderne vybavenom Strednom odbornom učilišti hutníckom Podbrezová – Lopej.

 

Výstavba SOU hutníckeho v Podbrezovej - Lopej
Výstavba SOU hutníckeho v Podbrezovej – Lopej

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 10

Kedy bola ukončená druhá etapa výstavby SOU hutníckeho?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

 

Nezabudnite uviesť kontakt.

———————————————————————————————————— 

 

Z podkladov Ing. J. Starkeho