Výsledky hodnotím ako veľmi dobré

POLROK VO VÝROBE

 

Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických inovácií môžem hodnotiť prvý polrok 2017 ako úspešný.

Ing. M. Domovec, asistent VR

V oceliarni za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 9 400 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme o 7 300 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr prekročíme o 2 100 ton. Kvôli zvýšeným požiadavkám oceľových blokov na predaj a zvýšenej potrebe vsádzky pre valcovňu bezšvíkových rúr, sme v oceliarni od 28. apríla 2017 pristúpili k zmene pracovného režimu. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Za prvý polrok 2017 podkročíme predváhu zhruba o 3 kilogramy na tonu a výrobné prestoje podkročíme o 1,5 percenta. V prvom polroku 2017 bolo v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Opätovne spomeniem výrobu doposiaľ najmenšieho formátu – kvadrátu 105 milimetrov, ktorý sme po prvýkrát odliali v prevádzkových podmienkach na všetkých troch prúdoch 27. marca 2017.

V prvom polroku 2017 sme rozbehli prípravu investície na automatizáciu nastavovania elektród EAF pece, ktorá túto operáciu zefektívni a zvýši úroveň bezpečnosti pracovníkov EAF pece.

Vo valcovni bezšvíkových rúr za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročíme o 5 600 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekročíme o 1 800 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr a oblúkov prekročíme o 3 100 ton. Kvôli zvýšeným požiadavkám na predaj valcovaných bezšvíkových  rúr,  aj zvýšenej potrebe vsádzky pre ťaháreň rúr, sme už od 23. januára 2017 pristúpili k zmene pracovného režimu. Zvýšený počet zákaziek sa prejavil aj v dosiahnutí niektorých rekordných výsledkov. V marci sme zaznamenali rekordne vysokú hrubú výrobu  19 348 ton, aj distribučnú výrobu 19 200 ton. Prvého marca sme dosiahli rekordnú dennú nakládku 860 ton valcovaných rúr a v mesiaci máj sme dosiahli rekordnú mesačnú nakládku valcovaných rúr  13 185 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy. Za prvý polrok 2017 podkročíme predváhu o vyše 4 kilogramy na tonu.

Výrobné prestoje za prvý polrok síce mierne prekročíme, zhruba o 0,3 percenta, ale je to hlavne z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí ocele. Aj z pohľadu technologických inovácií môžeme prvý polrok 2017 hodnotiť  veľmi pozitívne. Od začiatku roka sme ďalej rozšírili počet košov s tvrdokovovými valcami na pretlačovacej stolici. Môžem konštatovať, že ide o jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov, aj zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov nového kalibračného radu. Rovnako sme pokračovali v optimalizácii systému regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne.  Aj počas prvého polroka 2017 prebiehali,  v spolupráci so ŽP VVC s.r.o.,  ďalšie merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch. Umožní nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. V úpravni sme zrealizovali inštaláciu automatickej zarážky na píle Ohler, čo umožňuje delenie rúr na presnejšie dĺžky s toleranciou -0/+10 milimetra. V krátkej budúcnosti plánujeme rovnakú úpravu aj na ďalšej píle Ohler, a tým aj rozšírenie kapacity pre zákazníkov požadujúcich prísnejšie tolerancie dĺžky valcovaných rúr. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr  podľa účelu použitia   môžem konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena za prvých šesť mesiacov tohto roka prekročíme objemový plán o zhruba 1 500 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, ktorú za prvý polrok 2017  podkročíme o 0,3 kilogramu na tonu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilnú  naplnenosť zákazkami vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach, rúrach pre automobilový priemysel, kotlových rúrach,  aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. Iná situácia je v  sortimente galvanicky pozinkovaných rúr, kde plánovaný objem nesplníme zhruba o 100 ton. V sortimente presných delených rúr za prvých šesť mesiacov dosiahneme plnenie výroby na úrovni stanoveného objemového plánu. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr,  z dôvodu nízkeho počtu zákaziek, nesplníme. Z pohľadu zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu inštalovanie delenia rúr priamo za ťažnou stolicou 3-04. V tomto trende budeme postupovať aj v nasledujúcom období. V súčasnosti už prebieha rovnaká investičná akcia aj na ťažnej stolici 3-01.

V sortimente navarovacích oblúkov prekročíme plánovaný objem výroby zhruba o 50 ton a plánovaný objem výroby prekročíme aj v sortimente redukcií o jednu tonu.

Na záver môžem hodnotiť výsledky prvého polroku 2017 ako veľmi dobré a chcem sa za ich dosiahnutie poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku a celej ŽP a.s. Z pohľadu výrobných prevádzkarní bol prvý polrok 2017 špecifický aj tým, že došlo k zmenám vo vedení oceliarne,  aj valcovne bezšvíkových rúr. Bývalým vedúcim pracovníkom spomenutých prevádzkarní ďakujem za roky kvalitne odvedenej práce a novým vedúcim prajem veľa síl a dobrých rozhodnutí pri riešení každodenných problémov.

Verím, že aj v druhom polroku tohto roku dosiahneme podobne úspešné výsledky a na konci roku 2017 ho budeme môcť hodnotiť ako ďalší z radu úspešných.

Ťažná stolica 3-04
Ťažná stolica 3-04 objektívom Ivety Kardhordovej