Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami – V ENERGETIKE

 

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

   Priebeh súťaže v energetike hodnotí  Milan Medveď, vedúci strediska v starom závode – pracoviská vodné elektrárne (HC Jasenie, HC Dubová,  HC Piesok, MVE Predajná a vtokové zariadenia), vstupná rozvodňa, rozvodňa ZPO, údržba plynových kotolní, energetických rozvodov a rozvodov technických plynov, čerpacia a filtračná stanica, čerpacia stanica oteplených vôd, rozvody pitnej a úžitkovej vody:
 

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

Milan Medveď, vedúci strediska v starom závode – pracoviská vodné elektrárne– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku energetika starý závod v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární  Piesok, Dubová, Jasenie, MVE Predajná, vtokového zariadenia – hate a údržby rozvodu zemného plynu.

Môžete konkretizovať kritériá pre vaše stredisko?

-Tak, ako aj po minulé roky sme ponechali aj vlani kritériá nezmenné.

Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to znamená  využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie  poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Pre pracovisko údržby zemného plynu sú kritériá zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov,  kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Pribudli do súťaže nové prvky?

-V súťaži medzi zmenami v roku 2016 k zmenám v hodnotení nedošlo, stále platia vyššie spomenuté kritériá v stredisku starý závod.

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2016?

-Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2016 bola zmena „D“, ktorú vedie zmenový majster Igor Chromek.

Poďakovanie za odvedenú prácu patrí aj ostatným zmenám, nakoľko rozdiely medzi zmenami boli minimálne. Plán výroby v elektrárňach bol splnený na 120,18 percenta.

Víťazná zmena z HC Dubová,  zľava: manipulant Milan Magáň,  zmenový majster Igor Chromek, manipulant Peter Kordulič
Víťazná zmena z HC Dubová,  zľava: manipulant Milan Magáň,  zmenový majster Igor Chromek, manipulant Peter Kordulič

 

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-V roku 2017 nepripravujeme žiadne zmeny, nakoľko sa nastavené kritériá v súťaži medzi zmenami osvedčili.

HC Jasenie, zľava: druhý strojník – hatiar  Pavol Jamriška, manipulanti  Matúš Marčok a Ján Ligas, druhý strojník  František Komora
HC Jasenie, zľava: druhý strojník – hatiar  Pavol Jamriška, manipulanti  Matúš Marčok a Ján Ligas, druhý strojník  František Komora

 

HC Piesok, zľava:  manipulanti Martin Chromek a  Erik Čonka,  strojník energetických zariadení  Stanislav Mak
HC Piesok, zľava:  manipulanti Martin Chromek a  Erik Čonka,  strojník energetických zariadení  Stanislav Mak