Ukončili školský rok a dali zelenú prázdninám

Personálny riaditeľ odmeňuje najlepších žiakov. Mnohí z nich dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Ďalší zasa vzorne reprezentovali svoju školu. Foto: T. Kubej

V Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. V posledný júnový deň sa na záverečnom vyhodnotení okrem žiakov, učiteľov, vedenia a nepedagogických pracovníkov školy zúčastnil aj Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Po oficiálnej časti si žiaci v triedach prevzali vysvedčenia.

Miriam Pindiaková, riaditeľka školy, v úvodnom príhovore pripomenula náročné obdobie, ktorým si v súvislosti s pandémiou všetci prešli. Učitelia i žiaci sa museli prispôsobiť a znovu realizovať aj dištančnú formu vyučovania. „Neustále prechody z prezenčného na dištančné vyučovanie neboli pre nikoho z nás jednoduché. Všetci sme sa museli prispôsobiť aktuálnej situácii a spoločne hľadať spôsoby, ako toto ťažké obdobie zvládnuť. Teší ma, že môžem skonštatovať, že aj napriek mimoriadnym udalostiam máme za sebou mnoho splnených úloh, náročných výziev, dní plných snaženia a usilovnej práce,“ povedala prítomným riaditeľka a dodala, že pre niektorých bol školský rok veľmi úspešný. „Teraz už máte pred sebou prázdniny. Ďakujem vám za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a aktívne zapájanie sa do projektov,“ adresovala žiakom.

Nezabudla vyzdvihnúť prácu kolegov, ktorým poďakovala za celý školský rok. „Prajem vám veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho.“ Menovite poďakovala učiteľom, ktorí odchádzajú na nové pracoviská a zaželala im mnoho pracovných i osobných úspechov.

Skvalitnenie vyučovacieho procesu

Žiakom a zamestnancom školy sa prihovoril aj Ján Villim. Vyzdvihol prácu učiteľov, nepedagogických pracovníkov a usilovnosť žiakov. Poukázal na prebiehajúcu rekonštrukciu školy, ktorá ešte viac skvalitní vyučovací proces. Následne zaželal všetkým pekné leto, pedagógom poďakoval za vytrvalú prácu a žiakom za vzornú reprezentáciu školy. „Čakajú vás dni oddychu, tak si ich naplno užite, a po prázdninách sa znovu stretneme,“ povedal.

Žiaci sa po oficálnej časti už tešili na prázdniny. Foto: J. ČiefRiaditeľka školy informovala aj o študijných výsledkoch. Z celkového počtu 218 žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová prospelo 20 žiakov s vyznamenaním, 33 veľmi dobre, 147 prospelo a dvanástich čakajú augustové komisionálne skúšky. Traja žiaci neprospeli z troch a viac predmetov a budú môcť požiadať o opakovanie ročníka.

Z celkového počtu 158 žiakov organizačnej zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 36 žiakov prospelo s vyznamenaním (z toho desať s priemerom známok 1,0), 50 prospelo veľmi dobre, 68 prospelo a troch čakajú komisionálne skúšky. Žiaci, ktorí splnili podmienky dochádzky a prospechu, dostali mimoriadne podnikové štipendium na letné prázdniny vo výške sto eur.

Aktivity počas školského roka

V závere M. Pindiaková vyzdvihla aj rôzne aktivity žiakov počas celého školského roka, napríklad mobility študentov odborných predmetov. Zástupcovia vedenia školy a personálny riaditeľ okrem toho odmenili žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach, športových a kultúrno-spoločenských akciách a dosiahli výborné študijné výsledky. Poďakovali im za čas a energiu, ktorú vynaložili nielen na vyučovaní, ale aj vo svojom voľnom čase. Vďaku smerovali aj pedagógom, pod vedením ktorých tieto úspechy žiaci dosiahli.

„Prajem vám všetkým, aby ste si počas prázdninových dní oddýchli, načerpali novú silu a získali nové zážitky a priateľstvá. Všetkým želám príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a slnečné letné dni,“ dodala M. Pindiaková.