Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V júni boli zverejnené:

Organizačné normy

Pokyn PO-157/2022

revízia 1, zmena 0

Objednávanie dopravných prostriedkov a výkonov cestnej dopravy

Pokyn PO-178/2018

revízia 3, zmena I

Program osobného rozvoja zamestnanca

Pokyn PO-151/2022

revízia 3, zmena 0

Rajonizácia Železiarní Podbrezová a.s.

Pokyn PO-159/2020

revízia 2, zmena I

Tvorba, používanie, evidencia a vyraďovanie tlačív v ŽP a.s.

Smernica S-356/2017

revízia 6, zmena I

Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Smernica S-302/2021

revízia 2, zmena I

Objednávanie, evidencia, distribúcia a používanie pečiatok

Smernica S-022/2021

revízia 0, zmena 0

Činnosť odboru technického a investičného rozvoja

Smernica S-010/2019

revízia 1, zmena II

Vstup a výstup zo ŽP a.s. – identifikačné karty

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 04/2022

Odstránenie nedostatkov s doporučení z dohľadového auditu systému manažérstva kvality

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm