Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Zamestnanci teplárne Zuzana Chládeková a Aleš Okša. Foto: T. Kubej

Po prestávke zapríčinenej pandémiou koronavírusu beží v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová opäť súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality.

Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Vlani sme kvôli vynechanému ročníku o súťaži zmien v našich novinách nepísali, teraz vám opäť predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode – tepláreň, údržba energetických rozvodov, rozvodov technických plynov, kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica, kompresorová stanica, rozvody pitnej a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa NZ:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v roku 2021 v stredisku energetika nový závod v nezmenenej forme. Sú do nej zapojení zamestnanci teplárne (dvaja v každej zmene) a pracovníci údržby rozvodu zemného plynu (jeden na zmene). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazom v jednotlivých hodnotiacich obdobiach môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo medzitým pribudli nové hodnotiace prvky?

– Kritéria ostali rovnaké, to znamená, že v stredisku tepláreň NZ sú kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku.
Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu sú kritéria zamerané na dodržanie predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby rozvodu zemného plynu má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov.

Pri pracovníkoch teplárne sú to zase kritériá udržiavania poriadku na pracovisku a kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2021.

Marián Rabatín zo zmenovej údržby bol zaradený medzi víťazov. Foto: T. Kubej– Za minulý rok by som do víťazného kolektívu zaradil zamestnancov teplárne, ktorými sú Zuzana Chládeková a kurič operátor Aleš Okša. Zo zmenovej údržby to je Marián Rabatín.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– V energetike sa nedá hovoriť o víťaznej zmene. Ich obsadenie sa mení každý mesiac, nakoľko na pracovisku nie sú pevne stanovení striedači, ale každý mesiac ide za striedača zamestnanec z inej zmeny. Vyššie uvedených zamestnancov dáva do popredia, okrem spomínaných kritérií, predovšetkým prístup k pracovným povinnostiam, odborná úroveň a vedomosti, pracovná zručnosť a iniciatíva.