Štyridsaťpäťročná ťaháreň rúr I.

 

   K cieľavedomej modernizácii a rekonštrukcii pristúpili Švermove železiarne  v šesťdesiatych rokoch výstavbou nového závodu v Piesku, kde plánovali sústrediť náročnú finálnu výrobu hutníckych produktov.

   Dňa 28. júna 1968 bol položený základný kameň nielen nového závodu, ale aj prvej prevádzkarne – ťahárne rúr I. Generálnym dodávateľom prvej stavby  bol Hutný projekt Praha, závod Brno, stavebným IPS Třinec a technologické zariadenia dodali Žďas, n.p., Žďár nad Sázavou a zahraničný dodávateľ.

 

   Slávnostné spustenie ťahárne rúr I. do prevádzky sa uskutočnilo 12. apríla 1972. Začali v nej vyrábať presné rúry s priemerom 4 – 30 milimetrov (na tú dobu nedostatkový sortiment) s plánovanou ročnou kapacitou 15 000 ton, smerujúcou hlavne do Sovietskeho zväzu (za dodávky ropy pre vtedajšie Československo). Na výrobu presných oceľových rúr ťahaných za studena sa zo začiatku polotovar – lupy, dovážal z Chomutova a po sprevádzkovaní vlastných valcovacích kapacít sa lupy začali vyrábať aj u nás.

 

   Za štyridsaťpäť rokov v prevádzkarni vyrobili 510 510 455  kilogramov  presných rúr pričom  na ťažných stoliciach vytiahli  2 364 miliónov ťažných metrov rúr    

  Technologické zariadenie Vt I. umožňuje vyrábať rúry vysokej kvality s rozmermi a priemermi od 3 do 42 mm, s hrúbkou steny 0,5 až 5 milimetrov a dĺžkou od 2 do 12 metrov, väčšinou vyrába rúry z nízkouhlíkových  ocelí podľa medzinárodných noriem  mnohých národných noriem  a štandardov profesijných spoločností.

 

   Vedúcimi prevádzkarne boli Ing. František Pravotiak, Ing. František Lojda, Ing. Jozef Škultéty, Ing. Ján Prečuch, CSc., Ing. Peter Fábik, Ing. Miloš Dekrét a v súčasnosti ju vedie Ing. Jozef Michálik, ktorého sme sa opýtali:

 

Mohli by ste nás informovať o najvýznamnejších zmenách v ťahárni rúr I. za obdobie jej existencie?

 

Ing. Jozef Michálik-Technologické zariadenia ťahárne rúr I.  boli vybudované na vysokej technickej úrovni. Zmeny na trhu a požiadavky zákazníkov nás však zaväzujú k neustálemu napredovaniu  hlavne v oblasti kvality, vývoja nových výrobkov a k znižovaniu nákladov na výrobu či už formou zvyšovania produktivity, ale aj znižovaním predváhy. Významnou zmenou týkajúcou sa rozvoja systému kvality bolo vybudovanie Systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Podľa tejto normy sme boli certifikovaní v roku 1995. Pre udržanie stabilných a získavanie nových zákazníkov bolo potrebné získanie certifikátov pre dodávky rúr pre automobilový priemysel  podľa  predpisov V.D.A.,  radu 6.1 a podľa predpisov ISO/TS16 949 bola ťaháreň rúr certifikovaná v roku  2006. Okrem uvedených certifikátov sme získali aj veľké množstvo výrobkových certifikátov.

V roku 2000 sme boli certifikovaní podľa normy Systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001 a o štyri roky neskôr  sme získali certifikát  na Systém riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001.

Za najvýznamnejšie z generálnych opráv považujeme realizáciu GO moriacej linky v roku 1996,  kedy boli zgenerálkované moriace dopravníky, priečne prevážacie mosty, dráha dopravníkov a riadiaci systém, ktorý spoľahlivo pracuje  až doteraz. Patria k nim aj  generálne opravy žíhacích pecí a elektrických častí ťažných stolíc.

Z investícií, ktoré najviac ovplyvnili prevádzkareň bol nákup rovnacej linky od firmy BRONX (v roku 1997),  vďaka ktorej sme rozšírili výrobný sortiment rovnaných rúr od priemeru 3 milimetrov.

Z dôvodu zvýšených nárokov zákazníkov na kvalitu koncov rúr po presnom delení, bola v roku 1999 spustená prevádzka ojehľovacej linky WRT.  Sprevádzkovanie úpravárenskej linky PK 1545,  v roku 2005,  malo veľký vplyv na zvýšenie produktivity práce v úpravni D1, ako aj zvýšenie kvality vyrábaných rúr.

V roku 2016 sme spolu s pracovníkmi odboru technického a investičného rozvoja a dodávateľom technológie sprevádzkovali  prototypové zariadenie na medzioperačné delenie rúr priamo na ťažnej stolici 3-04, ktoré nám otvorilo cestu  pre ďalšie zvyšovanie produktivity. V tomto období pripravujeme montáž podobného zariadenia na ťažnú stolicu 3-01.

Pohľad na úpravárenskú linku PK 1545
Pohľad na úpravárenskú linku PK 1545 objektívom I. Kardhordovej

Po zlúčení ťahárne rúr I. a ťahárne rúr II., v roku 2005, bolo potrebné riešiť aj logistiku. Vďaka evidencii výrobných a úpravárenských zväzkov pomocou čiarových kódov sa nám podarilo spustiť systém sledovania výroby na zväzok v reálnom čase. Na tento systém robíme až doteraz rôzne nadstavby. V tomto roku riešime s pracovníkmi  ŽP Informatika s.r.o., systém riadených skladov.

Samozrejme,  žiadna výroba nefunguje bez kvalitných zamestnancov. V uplynulých desiatich rokoch nám odišli do starobného dôchodku všetci tí, ktorí stáli pri vzniku ťahárne rúr I. a svoje znalosti odovzdali nastupujúcej generácii. Preto chcem poďakovať aj našim dôchodcom, ktorí nám zodpovedným prístupom a poctivou prácou pripravili podmienky pre ďalší rozvoj prevádzkarne a terajším zamestnancom zlúčenej ťahárne  chcem popriať veľa zdravia a entuziazmu pri  plnení úloh. Ďakujem aj všetkým kolegom  z ostatných prevádzkarní a odborných útvarov, ktorí nám pomáhajú pri riešení každodenných úloh.