Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej  tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované  prostredníctvom vedúcich zamestnancov.  Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu  je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách,  individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

 

V marci  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica

S-017/2017

revízia 0, zmena 0

Verejné obstarávanie
Smernica

S-326/2016

revízia 5, zmena II

Systém spolupráce so  strednými  a vysokými školami  pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov
Smernica

S-394/2017

revízia 3, zmena 0

Zahraničné pracovné cesty
Smernica

S-398/2017

revízia 4, zmena 0

Tuzemské pracovné cesty
Smernica

S-509/2017

revízia 2, zmena 0

Systém riadenia bezpečnosti práce – plánovanie
Pokyn

PO-020/2017

revízia 1, zmena 0

Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnym orgánom SG ŽP a SSOŠH ŽP

 

V marci  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 06/2017 Menovanie komisie na prešetrenie smrteľného úrazu
Príkaz č. 06/2017 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia v ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek  generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm