Odliali sme doposiaľ najmenší oceľový blok, kvadrát 105 milimetrov

„Svedčí to o precíznej príprave a odborne zdatnom kolektíve technikov a technológov Železiarní Podbrezová:“

 

Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci Vo  Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnili v prevádzkarni oceliareň overovacie skúšky odlievania doposiaľ najmenšieho vyrábaného oceľového bloku na všetkých troch pruhoch zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) kvadrát 105 milimetrov. Príprava na výrobu tohto formátu bola pomerne náročná a trvala asi dva a pol roka. Počas tejto doby boli urobené viaceré technické zmeny na ZPO, týkajúce sa novej konštrukcie kryštalizátorov s EMM cievkou umiestnenou vo vnútri telesa kryštalizátora, bol použitý nový typ tenších ponorných trubíc pre uzatvorené odlievanie ocele do kryštalizátorov,  namodelovanie vhodných trysiek sekundárneho chladenia na všetkých troch zónach sekundára, preverenie schopností výrobných rýchlosti odlievania až na hodnotu 3,7 m/min.  a s tým súvisiaci zrýchlený posun blokov s otáčaním na chladníku a realizácia nových motorov s frekvenčnými meničmi zvýšenou rýchlosťou odsunu blokov do expedičnej haly ZPO. Počas vlaňajšieho roku boli testované a optimalizované parametre pri štyroch overovacích kampaniach vždy na treťom prúde ZPO. Z takto odliatych oceľových blokov boli odobraté vzorky pre urobenie  analýzy kvality v odbore riadenia kvality a bloky boli zaslané na odvalcovanie nemeckému zákazníkovi, ktorý vyslovil s dosahovanou úrovňou kvality spokojnosť. Napriek tomu bolo z dôvodu vysokého rizika vzniku stredových lunkrov rozhodnuté, že pre ich elimináciu budú v kryštalizátore inštalované EMM cievky, ktoré majú pozitívny vplyv aj na tvarovú stálosť a potlačenie podpovrchových trhlín oceľových blokov.

Oceľové bloky ŽP a.s.

Po doladení technologických parametrov štartovacích kriviek rýchlosti odlievania, úprave dodaného konštrukčného zariadenia tzv. stoličiek pod kryštalizátormi, rozvodov sekundárneho chladenia, vycentrovania  trysiek a úprave pripojovacích skriniek pre EMM cievky bol určený termín odlievania na 27. marca 2017. V tento deň bolo úspešne odliatych na ZPO spolu šesť tavieb v troch sekvenciách, v množstve 309 ton.  Vlastné odlievanie na všetkých troch prúdoch predsa len  odhalilo niektoré menšie problémy, ktoré súviseli s citlivou reakciou posuvného mechanizmu výtokového uzla medzipanvy. Spôsobilo to zvýšené kolísanie hladiny ocele v kryštalizátoroch a súčasne zvyšuje riziko automatického odstavenia odlievania pri  prekročení max. limitovanej hodnoty výšky hladiny ocele v kryštalizátore. Štandardnú výrobu extrémne malého formátu kvadrátu,  105 milimetrov považujeme za úspešnú aj preto, že vlastné odlievanie ocele z medzipanvy do kryštalizátorov bolo zvládnuté cez tzv. ponorné trubice, čo je pre tento formát unikátne. Svedčí to o precíznej príprave a odborne zdatnom kolektíve technikov a technológov Železiarní Podbrezová.