Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Ing. Ján GRESCHNER z Podbrezovej     Ďakujeme bývalým spolupracovníkom, príbuzným, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom

Ing. Jánom GRESCHNEROM z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová

Manželka, synovia Robert a Ján s rodinou

Štefan SCHÖBER z BreznaĎakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom a spolužiakom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom

Štefanom SCHÖBEROM z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY

Rudolf Harvan z Podbrezovej„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 22. apríla  uplynie šesť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou

Ján Nota „Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“

Dňa 24. apríla uplynie sedem rokov, čo nás opustil milovaný otec

Ján NOTA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú  dcéry a syn s rodinami

Ján RÁSTOČAN z Polomky„Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy s nami.

Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď naším anjelom, na zemi nás stráž.“

Dňa 25.apríla si pripomenieme dvadsiate výročie, ako nás navždy opustil manžel,

otec, starý a prastarý otec, brat a švagor

Ján RÁSTOČAN z Polomky.

S úctou a láskou si spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá,

sestra s rodinou a ostatná rodina

Jozef ŠURINA z PodbrezovejAj keď si odišiel, nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 5. mája si pripomenieme piate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef ŠURINA z Podbrezovej.

Spomíname s úctou a láskou