Šiesty ročník súťaže medzi zmenami – Oceliareň

 

Víťazná zmena A oceliarne ŽP
Víťazná zmena A oceliarne  objektívom I. Kardhordovej

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Priebeh súťaže v oceliarni hodnotí Ing. Marek Brižek, vedúci výroby:

 

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

Ing. Marek Brižek  -Minulý rok bol z hľadiska výroby a následne aj súťaže medzi zmenami stabilizovaný. Možno len zmena pracovného režimu z trojzmenného päťdňového na trojzmenný šesťdňový od júla a po poklese objemu zákaziek naspäť,  na trojzmenný päťdňový režim, od októbra čiastočne ovplyvnila priebeh súťaže medzi zmenami, nakoľko v tomto období sme nabrali a zaúčali väčší počet nových zamestnancov.

 

Kritériá súťaže ste nemenili od roku 2011. Pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

-Kritériá vyhodnocovania súťaže sme nemenili ani v minulom roku. Sprísnili sa však niektoré limity, ktoré boli na začiatku stanovené. Týka sa to hlavne predváhy a mierne aj spotreby elektrickej energie na EAF peci.

 

Zmeny pracovného režimu ovplyvnili priebeh súťaže počas hodnotiaceho obdobia. Bola to jediná zmena, ktorá súťaž  ovplyvnila? 

-Zmeny pracovného režimu najviac ovplyvňujú zloženie kolektívov jednotlivých pracovných zmien, čo následne vplýva aj na ich dosahované výsledky. V poslednom období však dochádza k vyššej fluktuácii zamestnancov, ako sme boli zvyknutí z minulosti a začíname pociťovať aj nedostatok kvalifikovaných ľudí.

 

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2016?

-Víťazom medzizmenovej súťaže v roku 2016 bola už po tretí raz  po sebe zmena A. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku určite patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou svojimi výsledkami príliš nezaostávali.

 

Čo pripravujete pre tento rok? 

-Kritériá pre hodnotenie súťaže vždy stanovujeme na začiatku roka a snažíme sa ich v  jeho priebehu nemeniť. Pre tento rok sú už dané a v porovnaní s minulým rokom sa nemenili. Zmenia sa však zloženia kolektívov pracovných zmien, nakoľko od mája nás čaká prechod na štvorzmenný nepretržitý pracovný režim. Verím, že úspešne zvládneme zaškolenie nových zamestnancov, aby sme boli schopní pokryť zvýšený dopyt po našich výrobkoch.