Súťaž medzi zmenami v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

O konečnom výsledku rozhodovali minimálne detaily

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás informovala Mária Dekrétová, referentka reklamačného oddelenia.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2022 súťaž prebiehala podľa stanovených pravidiel medzi oddeleniami defektoskopie, mechanickej skúšobne a chemického laboratória.

Víťazná zmena „C“ v chemickom laboratóriu. Foto: T. KubejSú kritériá súťaže rovnaké ako v minulých rokoch alebo pribudli nové hodnotiace prvky?

– Zamestnanci nášho odboru zabezpečujú v prevažnej miere činnosti pre výrobné prevádzkarne, spojené s kontrolou kvality výrobkov. Kritériá medzi pracovnými zmenami sa ukázali ako správne nastavené, preto ostávajú nezmenené. Vedúci oddelení vyhodnocujú dodržiavanie technologických postupov, pracovnej disciplíny, bezpečnosti práce, počet reklamácií, efektivitu a kvalitu požadovaných úloh.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Súťaž prebiehala veľmi vyrovnane, o konečnom výsledku rozhodovali minimálne detaily. Kontrolovala sa pripravenosť, flexibilita, odbornosť a presnosť vykonaných chemických rozborov, mechanických, defektoskopických a spektrometrických skúšok. Musím vyzdvihnúť snahu všetkých zmien o dodržiavanie poriadku na pracovisku a organizáciu práce pri riešení neočakávaných udalostí.

Víťazná zmena „C“ v mechanickej skúšobni. Foto: T. KubejPredstavte nám víťazné kolektívy za rok 2022.

– V oddelení chemického laboratória zvíťazila zmena „C“, v oddelení defektoskopie zmena „C“ a v mechanickej skúšobni tiež zmena „C“.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– V prvom rade chcem poďakovať všetkým zamestnancom za ich prácu, ktorou sa spoločne podieľajú na prosperite našej akciovej spoločnosti. O víťazstve rozhodovali detaily v hodnotení a zároveň ochota navzájom si pomáhať pri zvládaní komplikovaných a nepredvídateľných situácií.