Dozorový audit potvrdil vlastníctvo certifikátu

V dňoch 30. mája až 1. júna sa v našej spoločnosti uskutočnil dozorový audit podľa normy IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedenej normy, ktorá je zavedená v organizáciách zaisťujúcich sériovú výrobu a výrobu príslušných náhradných dielov v automobilovom priemysle.

Dozorový audit sa začal na pôde vedenia ŽP a.s., ktoré privítalo audítorský tím. Na tomto stretnutí boli podané dôležité informácie z oblasti investícií, ľudských zdrojov, výroby, údržby a obchodných činností. Podľa plánu auditu boli v našej spoločnosti preverené nasledovné organizačné útvary: odbor riadenia a zabezpečenia kvality, odbor personalistiky a miezd, odbor predaja a marketingu, odbor expedície a obchodnej administratívy, odbor zásobovania, dispečerské oddelenie, prevádzkareň oceliareň, prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr, prevádzkareň ťaháreň rúr, prevádzkareň centrálna údržba a oddelenie vedecko-technických informácií. Všetky zistenia z auditu sú zapracované v opatrení č. 03/2023 generálneho riaditeľa ŽP a.s., kde sú stanovené úlohy pre zabezpečenie zlepšenia a efektívneho fungovania systému manažérstva kvality.

Audítorský tím označil za silnú stránku v ŽP a.s. manažérske riadenie spoločnosti, ktoré aj napriek rôznym nepriaznivým situáciám na trhu každoročne realizuje investičný plán, z ktorého zrealizované akcie prispievajú k zlepšovaniu a modernizácii výrobných priestorov. Veľmi pozitívne bola ocenená aj starostlivosť o zamestnancov.

Pri ukončení dozorového auditu bolo certifikačnou organizáciou potvrdené, že certifikát podľa normy IATF 16949:2016 ostáva naďalej vo vlastníctve ŽP a.s.

V závere by som chcela poďakovať vedeniu ŽP a.s. a všetkým zamestnancom z preverovaných oblastí za profesionálny prístup, ústretovosť a ochotu počas auditu.