Ďakujeme

 

Hoci bol Medzinárodný deň sestier 12. mája, na Táľoch sa „oslavovalo“ o niečo skôr. Dňa 4. mája sa uskutočnili už 15. Tálske sesterské dni, ktorých sa zúčastnilo stošesťdesiat sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov, hlavne z NsP Brezno, n.o. V hoteli Stupka si odovzdali nové skúsenosti nielen z ošetrovateľstva, ale aj z etiky, právnej zodpovednosti a kompetencií zdravotníckych zamestnancov. Účastníkov privítal Ing. M. Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP, Ing. J. Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o. a doc. PhDr. Bc. B. Frčová, Phd., dekanka FZ SZÚ v Banskej Bystrici. Ďakujeme Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a vedeniu breznianskej nemocnice, že si uvedomujú, aká je práca zdravotných sestier dôležitá. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj sponzorom, zamestnancom hotela Stupka a všetkým účastníkom.

Mgr. Zina Veždúrová, organizačný výbor

Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi a predsedovi Predstavenstva ŽP a.s., ktorý mi ústretovo a ochotne pomohol v situácii, vďaka súčasnému stavu v našom zdravotníctve pre mňa neriešiteľnej. Za neoceniteľnú pomoc mu úprimne ďakujem a prajem pevné zdravie.

S úctou Božena Turčanová

 …

Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici srdečne ďakuje všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. za ich 2 percentá z vlaňajších daní. Srdečne ďakujeme.

Zuzana Belková

 …

Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi,  predsedovi dozornej rady ŽP a.s. Ing. Jánovi  Banasovi, členovi predstavenstva a technickému riaditeľovi Ing. Milanovi Srnkovi, PhD, vedúcemu prevádzkarne centrálnej údržby Ing. Jaroslavovi Romančíkovi za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre PAVLA KAJABU.

 

Rodina Kajabová