Spomienka

 

Dňa 3. júna si pripomenieme sedem rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca

Ivana DIMITROVA z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname