Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami v energetike

 

Už siedmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Milan Medveď, vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie, hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), vstupná rozvodňa SZ, rozvodňa ZPO, EOP, údržba plynových kotolní, údržba energetických rozvodov technických plynov, čerpacia a filtračná stanica, čerpacia stanica oteplených vôd, rozvody pitnej a úžitkovej vody:

Milan Medveď, Energetika starý závod Železiarne Podbrezová Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2017?

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v nezmennej forme. Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej elektrárne Predajná, vtokových zariadení – hatí a údržby rozvodu technických plynov.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2017 ostali kritériá rovnaké. Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, to znamená využitie maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku. Pre pracovisko údržby technických plynov sú kritériá zamerané na dodržiavanie predpísaného denného maximálneho množstva zemného plynu a dodržiavanie tolerancie využitia acetylénových zväzkov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.

 

HC Jasenie, energetika Železiarne Podbrezová
HC Jasenie, zľava: zmenový majster Jozef Kováčik, strojník František Komora, manipulant Milan Strečok, druhý strojník Pavel Jamriška

 

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby technických plynov má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv – kritérium dodržiavanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – hatí, sú to kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického zariadenia vodných elektrární.

 

HC Piesok, energetika starý závod Železiarne Podbrezová
HC Piesok, zľava: strojník Peter Pňaček, manipulant Martin Chromek, strojník Stanislav Mak

 

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2017?

– Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2017 bola zmena C, ktorú vedie zmenový majster Jozef Kováčik. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku patrí aj ostatným zmenám, nakoľko rozdiely medzi zmenami boli minimálne.

 

Údržba rozvodov technických plynov Železiarne Podbrezová
Údržba rozvodov technických plynov, zľava: Peter Peregrín, Pavol Belko

 

Čo pripravujete a čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

– V roku 2018 nepripravujeme žiadne zmeny, nakoľko nastavené kritériá v súťaži medzi zmenami sa osvedčili.