Ako tradične, bude aj dovolenková mzda

 

Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude zamestnancom vyplatená dovolenková mzda.

Základňou pre výpočet dovolenkovej mzdy jednotlivým zamestnancom bude úhrn tarifných miezd za obdobie január až apríl 2018.

Zamestnancom, ktorí boli v čase od 1. januára do 30. apríla práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zamestnancom, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej poisťovne, prepočíta mzdová účtovníčka tarifnú mzdu za dané mesiace.

Výška dovolenkovej mzdy pre jednotlivých zamestnancov bude predstavovať 9,5 percenta z úhrnu vyplatených tarifných miezd za obdobie od januára do apríla 2018 konkrétneho zamestnanca.

Dovolenková mzda nebude vyplatená zamestnancom, ktorí v období od 1. januára do 31. mája zameškali neospravedlnene jednu a viac hodín a tým, ktorí v tomto období porušili pracovnú disciplínu, následkom čoho s nimi zamestnávateľ ukončil pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením.

Dovolenková mzda môže byť zamestnancom, ktorí v danom období porušili pracovnú disciplínu upravená – znížená príslušným vedúcim útvaru.

Základňa pre výpočet dovolenkovej mzdy, ako i výpočet pre jednotlivých zamestnancov, budú spracované automatizovaným spôsobom. Všetkým zamestnancom, ktorým vznikol nárok, bude dovolenková mzda vyplatená vo výplate za mesiac máj pod mzdovým druhom 1413 a podlieha spolu s ostatnými zložkami mzdy daňovému a odvodovému zaťaženiu.