V čísle 9 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Určite si chceme postavenie v rámci Európskej únie a sveta udržať

 

Pán riaditeľ, v prognózach na tento rok ste boli síce opatrný, ale dôvodom nebola situácia, s ktorou nikto nepočítal. Pociťujete príznaky zmien na globálnom trhu v dôsledku koronavírusu?

– Obchodný plán na rok 2020 vychádzal zo skutočnosti v treťom a štvrtom kvartáli roku 2019, kedy predaj našich výrobkov zaznamenal výrazný pokles v porovnaní s prvým polrokom. Došlo k výraznému zníženiu cien ocele a bezšvíkových rúr na svetovom trhu. Preto sme v pláne na rok 2020 očakávali negatívny prevádzkový a takisto aj celkový hospodársky výsledok, to znamená, že ani príjmy z dividend z dcérskych spoločností nám nepokryjú stratu z predaja našich výrobkov.

Dnes je situácia v predaji oveľa komplikovanejšia, mnohé firmy v Európe a vo svete sú zatvorené alebo obmedzili svoju prevádzku, ako dôsledok pandémie. Je prakticky nemožné odhadnúť reálnu spotrebu na jednotlivých trhoch a vo všetkých priemyselných odvetviach. Množstvo investičných projektov vo svete je buď zrušených alebo presunutých na neurčito. Dopyt po našich výrobkoch výrazne poklesol.

Napriek tomu musím vysloviť spokojnosť s náborom zákaziek na prvý štvrťrok 2020, kde sme dokázali udržať zmennosť v jednotlivých prevádzkach. V rovnakom trende sme pokračovali aj v apríli. Z pohľadu cien nedošlo k tak výraznému prepadu ako tomu bolo koncom roka 2019, skôr môžeme hovoriť o určitej stabilite, k čomu prispelo aj zatvorenie niektorých prevádzok našich konkurentov. Avšak reálna spotreba našich výrobkov má stále negatívny trend, preto v máji neočakávam zlepšenie v predaji, ale väčší tlak na organizáciu práce vo výrobných prevádzkach, vyšší počet prestavieb a technologických prestojov.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšinu produkcie exportujete, s akými problémami sa stretávate v tejto súvislosti?

– Zásadným problémom sa stáva zabezpečenie expedície našich výrobkov do zahraničia. Rôzne reštrikcie jednotlivých krajín, do ktorých vyvážame alebo cez ne tranzitujeme, nám výrazne komplikujú nakládku tovaru. Takisto pripravenosť a možnosti našich zákazníkov prijímať tovar a zabezpečiť vykládku sú značne obmedzené. Preto výrobný v spolupráci s technickým úsekom, pripravili rozšírené možnosti skladovania tovaru v rámci podniku. Napriek týmto skutočnostiam je priemerná denná nakládka a expedícia zabezpečovaná priebežne v dostatočnom objeme.

Nielen koronavírus, sú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú oceliarsky priemysel.

– Tých faktorov je mnoho, či už sú to clá zo strany USA na dovoz bezšvíkových rúr, nízka cena ropy na svetových trhoch a jej vplyv na investície v ťažobnom priemysle, zníženie predaja automobilov a s ním súvisiaci pokles spotreby presných rúr, tlak Európskej únie na znižovanie emisií výrobcov, bez ohľadu na štruktúru priemyslu v Európe, jej sebestačnosť a už zavedené opatrenia na podporu ekológie a mnohé ďalšie.

Aký je postoj ESTA (Európskej asociácie výrobcov oceľových rúr) k problematike?

– Predstavitelia ESTA reagujú opakovane na vzniknutú situáciu v našom odvetví a písomne apelujú na Európsku komisiu, aby zastavila postupné uvoľňovanie ciel a kvót na dovoz bezšvíkových rúr do krajín Európskej únie z tretích krajín. Vo svojich stanoviskách ESTA žiada o zohľadnenie nárastu objemu dovážaného do Európskej únie za posledné roky, ktorý má narastajúci trend. Takisto upozorňuje na čerpanie kvót jednotlivých importujúcich krajín v priemere nad 70 percent prideleného ročného objemu len za necelé štyri mesiace. Na reakciu a stanovisko Európskej komisie stále čakáme.

Ako vidíte najbližšie týždne?

– Z pohľadu obchodného úseku je našou úlohou v spolupráci s dcérskymi obchodnými spoločnosťami zabezpečiť dostatok zákaziek na máj tak, aby sme plynule pokračovali vo výrobnom procese a neboli závislí od zatiaľ imaginárnej pomoci zo strany štátu. Zároveň budeme pozorne sledovať rozhodnutia našej vlády na podporu a rozvoj ekonomiky Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie, pretože nás čaká silný konkurenčný boj a určite si chceme naše postavenie v rámci Európskej únie a sveta udržať.