Maturitné skúšky budú vykonávané administratívne

 

Na základe mimoriadnej situácie sa v školskom roku 2019/2020 vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy tak pripadá na termín 7. máj 2020. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách sa interná časť maturitnej skúšky, vrátane teoretickej časti a praktickej časti, vykonáva administratívne. Platí to samozrejme aj pre Súkromnú spojenú školu Železiarne Podbrezová.

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

 

Klasické maturity tento školský rok nebudú. Hodnotenie žiak získa ako aritmetický priemer známok. Archívne foto: J. Čief
Klasické maturity tento školský rok nebudú. Hodnotenie žiak získa ako aritmetický priemer známok

 

Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky budú započítané do hodnotenia maturitného predmetu. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020. Výsledné známky sprístupní škola do 12. mája 2020. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu, písomne to oznámi škole do 15. mája 2020. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu je možné písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020.

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas skúšky používať. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa. Komunikácia medzi strednou školou a žiakom sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne. Opravnú maturitnú skúšku za školský rok 2018/2019 vykoná žiak z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020.

Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 v strednej škole, v ktorej vykonal maturitnú skúšku. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 percent, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.