Rozhodujúca bola tímová spolupráca a súčinnosť zamestnancov

 

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

O priebehu súťaže v centrálnej údržbe nás informoval Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– V roku 2019 pokračovala súťaž medzi zmenami aj v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní. Od zavedenia súťaže prešiel určitý čas, preto sledovanie a hodnotenie jednotlivých kritérií sa už stalo súčasťou každodenných úloh.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?

– Poslaním prevádzkových údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby výroba nebola obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Čas potrebný na odstránenie porúch a kvalita vykonávaných opráv majú priamy vplyv na prestoje výrobných zariadení. Preto pôvodné kritéria súťaže, ktoré sa v minulých rokoch osvedčili, ostali zachované. Dôkazom toho je ukazovateľ limit poruchovosti, ktorý bol dodržaný v každej výrobnej prevádzkarni.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Priebeh súťaže ovplyvňoval nielen počet porúch na zariadeniach, ale najmä čas potrebný na ich odstránenie. A na uvedený čas mala vplyv obsadenosť zmien. Nie vždy však boli jednotlivé zmeny plne obsadené. Nakoľko pracovný režim prevádzkových údržieb je prispôsobený režimu výrobných prevádzkarní, na celkové výsledky mala vplyv aj zmena pracovného režimu v oceliarni od septembra 2019.

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2019?

– Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plnenia kritérií sa robilo samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe vo valcovni rúr – zmena D, v oceliarni – zmena C a v ťahárni rúr – zmena B.

Čo postavilo víťazné zmeny do popredia pred ostatné kolektívy?

– Tímová spolupráca pracovných kolektívov a najmä súčinnosť zamestnancov prevádzkovej strojnej údržby a prevádzkovej elektroúdržby pri spoločnom odstraňovaní porúch, čím dokázali znížiť výrobný prestoj z dôvodu porúch na minimum.