Po 25. riadnom valnom zhromaždení ŽP a.s.

 

Dvadsiate piate riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa konalo 27. júna 2017 v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich 90,299 percenta základného imania spoločnosti.

Po otvorení a schválení orgánov valného zhromaždenia nasledovalo vystúpenie predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka, ktorý predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave jej majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2016 a informoval o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie. Okrem iného konštatoval: „Predstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová hodnotí výsledky hospodárenia za rok 2016 ako celkovo úspešné, aj napriek tomu, že sa nepodarilo splniť všetky ciele stanovené vo vykonávacom pláne. Kladný výsledok hospodárenia sme dosiahli vďaka finančným investíciám, a to hlavne predajom dvoch dcérskych spoločností v Českej republike – ŽĎAS a.s. a TS Plzeň a.s., a prijatým dividendám. V priebehu roka 2016 sa realizačné ceny našich výrobkov dostali na nižšiu úroveň, ako počas krízy v roku 2009, čo spôsobilo, že aj napriek snahe všetkých zamestnancov dosiahla spoločnosť prevádzkovú stratu. Vyrobili sme celkovo 293 626 ton ocele, čo je v porovnaní s minulým rokom o 21 421 ton menej, ale v porovnaní s plánom je to 6 percentný nárast. Z celkového objemu bolo 217 183 ton použitých priamo pre vlastnú výrobu oceľových rúr a 76 443 ton sme odpredali externým odberateľom. Podobne, ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2016 zrealizovaných viacero technologických zmien. Napríklad, v oceliarni sme upravili režim čerenia ocele za účelom zníženia množstva nekovových vmestkov v oceli. Na zariadení pre plynulé odlievanie ocele sme postupne upravili parametre nábehových štartovacích rýchlostí pre všetky vyrábané formáty a v júni sme úspešne otestovali výrobu doposiaľ najmenšieho kvadrátu 105 mm. Vo valcovni rúr sa nám v priebehu minulého roku osvedčil nový riadiaci systém New Carta, čím sa podarilo dosiahnuť historicky najnižšie materiálové vstupy na jednu vyrobenú tonu valcovaných rúr. Na zníženie materiálových vstupov mala tiež vplyv zmena úkosov na tŕňových tyčiach pretlačovacej stolice. Počas roka sme v štandardnej výrobe v košoch pretlačovacej stolice po prvýkrát použili tvrdokovové valce, ktoré sú prínosom z pohľadu životnosti valcov, aj povrchovej kvality rúr. V ťahárni rúr bola jednou z najdôležitejších investícií inštalácia delenia rúr priamo na ťažnej stolici a plánujeme nainštalovať rovnaký spôsob delenia aj na ďalšej ťažnej stolici. Všetky technologické zmeny, ktorými sme optimalizovali parametre zariadení, mali v minulom roku pozitívny vplyv na hospodárenie, nakoľko sme nimi dokázali usporiť prevádzkové náklady, v porovnaní s rokom 2015, až o 26 mil. eur.“ V ďalšom hodnotení minulého roka sa predseda predstavenstva zameral na jednotlivé odvetvia našej spoločnosti a zhrnul výsledky hospodárenia aj v segmente nákupu strategických surovín, časť hodnotenia zameral aj na stav technologických zariadení, spomenul fakt, že náš výskum a vývoj sa na Slovensku, ako jediný, venuje oceli, neobišiel environmentálnu politiku a hlbšie sa venoval aj otázke ľudských zdrojov, pričom poukázal na nízku kvalifikovanosť a odbornosť ľudí prichádzajúcich z úradu práce. Vyzdvihol potrebu výchovy kvalifikovanej pracovnej sily tak, ako je tomu v prípade našich súkromných škôl, ktoré budú v našej spoločnosti aj v budúcnosti hrať dôležitú úlohu. V správe o majetku a finančnom hospodárení spoločnosti pán Soták konštatoval: „Finančná situácia spoločnosti bola v roku 2016 vyrovnaná a stabilná. Plnila záväzky voči peňažným ústavom, štátnym a verejnoprávnym inštitúciám, aj voči dodávateľom včas a v stanovenej výške. Spoločnosť dosiahla v roku 2016 čistý zisk vo výške 36 234 973 eur“. V nasledujúcom hodnotení roka 2016 sa predseda predstavenstva venoval aj jednotlivým dcérskym a ostatným spoločnostiam, ktoré predstavujú takmer 30 percentný podiel na celkových aktívach spoločnosti. Prítomní akcionári sa v skratke presvedčili o rozmanitosti obchodných, výrobných, či služby ponúkajúcich spoločností, ktoré rozširujú a dopĺňajú bohaté portfólio činností železiarní. Podnikateľský zámer pre ďalšie obdobie sa, podľa slov pána Sotáka, nemení a naďalej chce naša akciová spoločnosť posilňovať konkurencieschopnosť na svetových trhoch. Na záver predseda predstavenstva poďakoval všetkým obchodným partnerom, zamestnancom, aj členom predstavenstva a členom dozornej rady za ich prácu a dodal: „Ak sa nič mimoriadne nestane, tak by mal rok 2017 skončiť podstatne lepšie, nakoľko sme dokázali v jeho prvom polroku tvoriť prevádzkový zisk“.

Valné zhromaždenie ŽP a.s.

Predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján Banas v správe o činnosti konštatoval, že: „Dozorná rada mala vytvorené podmienky pre dohliadanie na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Počas celého roka sa zástupca dozornej rady zúčastňoval denných operatívnych porád vedenia, aj týždenných porád výkonného manažmentu. Dozorná rada pri kontrolnej činnosti nezistila porušenie povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva, neboli zistené nedostatky v hospodárení a podnikateľská činnosť spoločnosti bola v roku 2016 uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia“. Na záver pán Banas poďakoval členom dozornej rady za výkon ich funkcií a poďakovanie smeroval aj členom predstavenstva. Povedal, že rok 2016 bol jeden z najťažších v novodobej histórii železiarní, poďakoval členom predstavenstva za ich osobné nasadenie a dobré rozhodnutia, vďaka ktorým: „Loď preplávala bez straty kytičky“.

V ďalšom bode valného zhromaždenia predniesol podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Marian Kurčík návrhy na schválenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, návrh na výplatu tantiém a dividend z nerozdeleného zisku minulých rokov. Hodnota dividend bola schválená v sume 1 euro za akciu. Všetky návrhy boli akcionármi schválené.

Piatym bodom 25. riadneho valného zhromaždenia bolo odvolanie a voľba člena predstavenstva. Predseda valného zhromaždenia, ktorým bola na začiatku valného zhromaždenia zvolená Mgr. Barbora Kubš, oboznámila akcionárov, že 25. marca 2017 listom oznámil člen predstavenstva Ing. Ľubor Schwarzbacher, že sa vzdáva svojej funkcie. Vzhľadom k tejto skutočnosti bol za nového člena predstavenstva zvolený súčasný technický riaditeľ ŽP a.s. Ing. Milan Srnka, PhD. Po voľbe poďakoval Ing. Soták pánovi Schwarzbacherovi za jeho dlhoročný prínos pre spoločnosť, vyzdvihol fakt, že vďaka jeho odbornej znalosti technického úseku je technický riaditeľ Milan Srnka zdatne pripravený pokračovať v jeho šľapajach a dodal: „Pánovi Schwarzbacherovi prajem veľa zdravia, verím, že v budúcnosti nám svojimi radami ešte nie raz pomôže a novému členovi predstavenstva prajem, aby sa mu vo funkciách darilo minimálne tak, ako jeho predchodcovi“.

Po voľbe člena predstavenstva sa v ďalšom bode valné zhromaždenie venovalo aj odvolaniu a voľbe člena dozornej rady. Predsedkyňa valného zhromaždenia informovala akcionárov, že 19. júna 2017 uplynulo päťročné funkčné obdobie predsedovi Dozornej rady Ing. Jánovi Banasovi, a tak bolo potrebné ho z tejto pozície odvolať a zvoliť nového člena dozornej rady, ktorým bol opätovne zvolený Ing. Ján Banas.

Posledným bodom valného zhromaždenia bola zmena stanov spoločnosti, v časti predmet podnikania.