Železiarne neustále podporujú rozvoj obce Podbrezová

Bývalý areál nemocnice poskytuje priestor pre rozšírenie občianskej vybavenosti.
Foto: Ľ. Lacuška

Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová sa dlhodobo príkladne stará o svojich zamestnancov. Jej bohatý program však od začiatku výstavby závodu úzko súvisí aj so samotným rozvojom obce Podbrezová. Železiarne už vyše 180 rokov robia obci dobré meno tak doma, ako aj v zahraničí. A rozvoj neutícha, práve naopak. Aj v bytovej otázke je fabrika pripravená urobiť ďalšie výrazné kroky smerom vpred. 

Ak nazrieme do histórie, už na konci 19. storočia vyrástla pri budovaní závodu najprv robotnícka kolónia, potom závodný hostinec, neskôr bol z príspevkov robotníkov postavený rímskokatolícky kostol. S následným rozvojom pribúdali ďalšie byty, z finančných prostriedkov vyzbieraných od robotníkov železiarní do Revírnej bratskej pokladnice bola postavená nemocnica. Pribudla lekáreň, pri závodnom hostinci kino – divadelná sála, potravinové družstvo či nákupné centrum. Železiarne neboli len zakladateľom osady, ale aj jej moderným tvorcom, vďaka čomu obec získala železničné a telegrafické spojenie či elektrické osvetlenie. Už na prelome dvadsiateho storočia tvorila kultúrno-spoločenské centrum regiónu a na nákupy i jarmoky organizované železiarňami v čase výplat chodili ľudia z celého Horehronia.

Po ukončení vojnového konfliktu bola vybudovaná základná škola, materská škola i detské jasle. V 50. rokoch sa začalo s výstavbou futbalového štadióna, kde sa v súčasnosti hráva najvyššia futbalová súťaž na Slovensku. Dnes už je futbalové vybavenie rozšírené o ďalšie moderné ihrisko s umelým povrchom v miestnej časti Skalica. K rozvoju športového vyžitia slúži letné kúpalisko, ktoré je jediné svojho druhu v okrese, no je potrebné spomenúť aj ďalšie nielen okresné, ale i krajské či celoslovenské rarity. Kolkársky šport totiž patril od začiatku minulého storočia k podbrezovským výsadám. Najskôr vznikla pôvodná dvojdráhová kolkáreň v 30. rokoch a na prelome milénia k nej pribudla moderná šesťdráhová kolkáreň s medzinárodnými parametrami. 

Železiarne v obci napĺňali aj kultúrnu oblasť. Najskôr to bola spomínaná spoločenská sála, ktorá je dnes nosnou časťou Hutníckeho múzea a v 60. rokoch postavili na sídlisku Kolkáreň nový kultúrny dom. Kino v ňom bolo vďaka podpore fabriky vybavené klasickým zariadením na širokouhlý panoramatický formát, čím sa Podbrezová zaradila medzi prvú dvadsiatku kín tohto druhu na Slovensku.

Železiarne pokračovali aj v bytovej výstavbe, a to nielen na Kolkárni, ale najmä na Štiavničke. Z ďalších oblastí sociálno-spoločenského života je potrebné spomenúť aj vybudovanie hutníckeho učilišťa v Lopeji. Dnes je škola moderne zrekonštruovaná a pre široké okolie železiarne zriaďujú dve organizačné zložky, a to Súkromné gymnázium a Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku. Spoločnosť sa zameriava na výchovu mládeže nielen prostredníctvom spomínaných škôl, no vytvára podmienky pre rozvoj športu aj v okolitých základných školách, s ktorými úzko spolupracuje. 

Vedenie fabriky dlhodobo podporuje zdravotníctvo, o čom svedčí nedávny úspech v podobe zachovania nemocnice v Brezne v druhej kategórii. Aj to sú zásluhy fabriky na tom, že meno Podbrezovej má hodnotné renomé tak v okrese, ako aj v rámci celého Slovenska.  

Ďalšie plány

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová si uvedomuje, že v súčasnosti fabrika nemá dostatok bytov pre zamestnancov. Dopyt po ubytovaní vysoko prevyšuje naše súčasné tri zariadenia – ubytovacie zaradenie na Piesku, bytový dom Podbrezovan a objekt Bytos, ktoré sú na sídlisku Kolkáreň. Práve z tohto dôvodu prišlo vedenie s návrhom rozšíriť na sídlisku Štiavnička ubytovacie kapacity. V plánoch sa počíta s viacpodlažnou budovu, kde majú vyrásť desiatky ubytovacích jednotiek. Aj pre obec je tento krok prínosom.

Žiaľ, na pozemku, ktorý patrí akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, nemáme v súčasnosti pre projekt územné ani stavebné povolenie. Príprava je stále v procese riešenia, pričom pre budovu odbor technického a investičného rozvoja už v januári podal na stavebnom úrade obce žiadosť o územné rozhodnutie. Plán vedenia – skolaudovať a dať do užívania nový modulárny objekt ubytovacieho zariadenia na Štiavničke je do konca roka 2024. Zo strany obce potrebujeme v tomto smere čo najväčšiu súčinnosť. Železiarne Podbrezová budú naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby nové byty pre zamestnancov boli k dispozícii čo najskôr.

Okrem uvedenej investície na sídlisku Štiavnička majú Železiarne Podbrezová vypracované ďalšie tri projekty rozvoja, ktoré majú byť v blízkej budúcnosti realitou. Ďalšou veľkou investičnou akciou je sídlisko „Nová Štiavnička“, kde bude postavených viacero objektov. V rámci nových polyfunkčných domov pôjde o množstvo bytov aj s obchodmi, službami či odstavnými plochami pre obyvateľov. Celý komplex má vzniknúť na súčasnom ihrisku, ktoré na Štiavničke roky chátra. 

Ďalšou stavbou, ktorá je naplánovaná na nasledujúce obdobie, je kompostáreň, ktorá má vzniknúť na Šiklove. Podobne ako má obec svoju kompostáreň, aj fabrika si chce, predovšetkým z environmentálneho hľadiska, postaviť svoju vlastnú. Bude v nej zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad, ktorý pochádza z územia fabriky, napríklad pokosená tráva, konáre z orezov či iná zeleň. Pôjde tiež o úsporu financií, keďže v súčasnosti musíme nadbytočný biologický odpad voziť aj do Brezna, kde ho kompostujú.

Poslednou investičnou akciou je zámer s opätovným využitím areálu bývalej nemocnice na Štúrovom rade. Pôvodne vedenie spoločnosti uvažovalo využiť tento priestor na už spomínané rozšírenie ubytovacích kapacít na území obce, ale v súčasnosti zvažuje zámer nechať na tomto mieste vyrásť obchod so službami pre širokú verejnosť. Súčasný platný územný plán obce však takýto účel využitia tohto priestoru neumožňuje a z tohto dôvodu Železiarne Podbrezová požiadali obec o jeho zmenu. 

Napriek tomu, že príprava uvedených štyroch projektov je veľmi zdĺhavá, vedenie fabriky ubezpečuje, že urobí všetko pre to, aby neostalo len pri plánoch, ale v blízkej budúcnosti budú všetky investičné akcie úspešne zrealizované. K tomuto zámeru Železiarne Podbrezová potrebujú maximálnu súčinnosť predstaviteľov obce a obecného zastupiteľstva. Nakoniec, ide o dobro nielen zamestnancov, ale aj samotných obyvateľov Podbrezovej či ľudí zo širšej spádovej oblasti.

Vážení spolupracovníci,
uvedené informácie vám dávame preto, aby bolo každému jasné, že vedenie spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa stará o svoj rozvoj a o svoju budúcnosť. Vzhľadom na to, že podobné projekty, ako sú tie naše, obec Podbrezová nepripravuje a nemá v realizácii, žiadame starostu obce, spolu s obecným zastupiteľstvom, aby zásadným spôsobom prehodnotili vzťah k spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a projekty, ktoré máme rozpracované a chceme zrealizovať, aby nám maximálne vyšli v ústrety, aby sa z Podbrezovej stala väčšia a modernejšia obec. V konečnom dôsledku, keď tu bude viac bytov a tým aj ľudí, obec bude bohatšou. Všetci sme presvedčení, že realizáciou týchto našich projektov neublížime žiadnemu podnikateľovi z Podbrezovej. V Brezne môžu byť v blízkosti seba štyri obchodné domy a obyvateľom a podnikateľom to neublížilo. Dovoľujeme si zdôrazniť, že cez obec Podbrezová prejde denne okolo 25-tisíc áut a toto všetko bude slúžiť predovšetkým ľuďom, ktorí tadeto prichádzajú na chaty a odchádzajú z víkendových pobytov. Vďaka tomu si budú môcť zabezpečiť nákupy, pričom zasa obec len zarobí. Zo všetkého, čo urobíme, bude mať obec Podbrezová zisk. Očakávame preto, že sa spomínané projekty pohnú.

Vladimír Soták, predseda
Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.