KVALITA, BEZPEČNOSŤ, ENVIRONMENT

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) na svojom zasadnutí vykonalo hodnotenie systému manažérstva kvality o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a životného prostredia za rok 2023 v Železiarňach Podbrezová a.s., na základe správy prezentovanej Ing. Turisom, vedúcim odboru riadenia a zabezpečenia kvality a Ing. Faškom, vedúcim odboru bezpečnosti a životného prostredia. Správa bola zameraná na funkčnosť, účinnosť, vhodnosť a efektívnosť v rámci všetkých činností zahrnutých do jednotlivých systémov kvality ako aj BOZP a životného prostredia a ich súlad s požiadavkami noriem.

Predstavenstvo ŽP a.s. konštatovalo, že práce, týkajúce sa systému manažérstva kvality, ako aj bezpečnosti a životného prostredia, sú plánované, systematické, zamerané na ďalšie zlepšovanie jednotlivých systémov a sú realizované a pravidelne kontrolované vo všetkých procesoch ŽP a.s. S dosiahnutými výsledkami a stavom vo všetkých systémoch bola vyslovená spokojnosť a poďakovanie patrí všetkým zamestnancom za odvedenú náročnú prácu. Vzájomná ústretovosť a odborná schopnosť každého jedného zamestnanca vytvára predpoklad dosiahnutia spoločného cieľa.

Bez zodpovedného prístupu k pracovným povinnostiam zamestnancov našej spoločnosti by takéto výsledky v oblasti kvality, bezpečnosti a environmentu neboli dosiahnuté, zaznelo na zasadnutí predstavenstva ŽP a.s.

Predstavenstvo ŽP a.s. sa zároveň zaväzuje naďalej vytvárať a zabezpečovať potrebné a primerané organizačné, personálne, finančné, technické a kapacitné zdroje pre udržiavanie a zdokonaľovanie fungujúcich systémov aj v ďalšom období.