Potvrdenie platnosti dôležitých certifikátov

Činnosti, ktoré naša spoločnosť vykonáva, musia byť posúdené oprávneným certifikačným orgánom. Výsledkom tohto posúdenia je, že ŽP a.s. má ako základ zavedený a certifikovaný Systém manažérstva kvality (SMK) a to podľa normy ISO 9001:2015. Na túto certifikáciu potom nadväzuje posúdenie podľa ďalších požiadaviek Európskej legislatívy, materiálových noriem a technických predpisov – podľa toho, pre akú oblasť priemyslu sú výrobky určené. K tomuto potom ŽP a.s. vlastnia ďalšie certifikáty, a to aj v oblasti výrobkov pre tlakové a stavebné účely. Certifikačné orgány sa vykonávajú v našej spoločnosti v stanovených termínoch. Dohľadové audity sú vykonávané spravidla raz ročne, počas obdobia platnosti certifikátu a recertifikačné audity sú vykonávané, keď sa končí platnosť certifikátu.

Pre konštrukciu zariadení pre energetický priemysel dodávame rúry a tvarovky pre tlakové nádoby (napríklad výmenníky tepla), kotly a potrubia. V nadväznosti na to je nevyhnutné, aby bol zavedený SMK v ŽP a.s., posúdený podľa požiadaviek Smernice EÚ pre tlakové zariadenia PED 2014/68/EU a podľa požiadaviek (nemeckého) technického predpisu Zväzu technických dozorných združení AD 2000 Merkblatt W0.

Pre výrobu rúr pre stavebný priemysel musí mať ďalej ŽP a.s. zavedený systém tzv. podnikovej kontroly výroby podľa požiadaviek normy EN 10210-1. Táto norma priamo nadväzuje na Nariadenie EÚ CPR 305/2011, ktorým sa stanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v rámci EÚ. S týmto súvisí povinnosť uvádzať v dokumentoch kontroly pre naše výrobky pre stavebný priemysel označenie „Conformité Européenne“. To znamená deklarovanie, že výrobok je bezpečný v rámci posúdenej harmonizovanej normy.

Certifikačný orgán TÜV NORD v dňoch 5. a 6. marca vykonal dohľadový audit za účelom posúdenia zhody s požiadavkami týchto uvedených predpisov. Audítor Branislav Jakubis vykonal podľa stanoveného plánu audit v nasledovných organizačných útvaroch ŽP a.s.

V odbore riadenia a zabezpečenia kvality boli preverené evidencia, riadenie a kalibrácia meradiel; v chemickom laboratóriu kompletný proces od prípravy vzorky až po určenie chemického zloženia; v mechanickej skúšobni plánovanie skúšania a následne praktická realizácia skúšania. Pri nedeštruktívnej kontrole rúr (NDT) boli preverené skúšanie aktuálnej výroby, archívne záznamy, kvalifikácia a príprava personálu, ktorý vykonáva NDT.

Vo valcovni bezšvíkových rúr bolo preverené plánovanie výroby; ďalej na vybranej zákazke audítor preveril praktickou kontrolou splnenie požiadaviek na výrobok definovaných v kúpnej zmluve. Detailne bol preverený spôsob zaskladňovania a uskladnenia hotových výrobkov v automatizovanom sklade.
V rámci ťahárne rúr boli preverené plánovanie a vykonávanie údržby zariadení, vrátane revízií vyhradených technických zariadení.

Audítorovi bola poskytnutá požadovaná dokumentácia týkajúca sa SMK.  Ďalej bol prejednaný aktuálny rozsah používaných technických predpisov pre výrobky pre tlakové účely a podmienky pre rozšírenie o predpisy, na ktoré zatiaľ nemáme certifikáciu.

Audítor neidentifikoval žiadnu nezhodu – odporučil jeden námet na zlepšenie, ktorým sa zodpovední pracovníci budú zaoberať. Certifikáty pre výrobky súvisiace s PED/2014/68/EU, AD 2000 W0 a CPR 305/2011 ostávajú v platnosti.

Priebeh auditu bol plynulý vďaka vysoko profesionálnemu prístupu našich zamestnancov. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na zabezpečení auditu.