Ján Gaboň: Napriek mnohým prekážkam sme dosiahli plánované hospodárske výsledky

Vedenie spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. sa v minulom roku muselo popasovať s viacerými prekážkami. Napriek tomu bol vlaňajšok úspešný, čo sa podpísalo pod kladný výsledok hospodárenia. Pozitívom je i rozšírenie portfólia poskytovaných služieb či stabilizácia na trhu s jednotlivými komponentami.

Pred vedením spoločnosti však stoja nové výzvy. Viac nám povedal Ján Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.

Hoci máme za sebou už takmer tri mesiace roka 2024, skúste sa spätne obzrieť za vlaňajškom. Aký bol?

– V posledných rokoch sa pri hodnotení pomaly, ale isto stáva rutinou konštatovanie negatívnych faktorov a vplyvov, ktoré výrazne dopadajú na naše podnikanie. Ani vlaňajšok nebol výnimkou. Navyše bol poznamenaný aj nárastom bezpečnostných incidentov z externého prostredia s priamym dopadom na náš informačný systém.

Napriek uvedeným negatívam sa nám podarilo dosiahnuť plánované hospodárske výsledky, ako aj rast portfólia nami poskytovaných služieb. Opakovane sme zaznamenali stúpajúci trend požiadaviek na tvorbu nových, prípadne doplnenie funkcionality už existujúcich modulov aplikačného programového vybavenia s priamym dopadom na rozvoj príslušnej technickej infraštruktúry. Základným predpokladom uvedeného rastu bola skutočnosť, že naši dominantní odberatelia neutlmili svoj investičný rozvoj ani v nepriaznivom hospodárskom období. Vývoj informačných systémov na mieru zákazníka prináša so sebou nemalé riziká. Základným predpokladom úspechu je vysoká súčinnosť našich zákazníkov vo všetkých fázach realizácie, za čo patrí našim partnerom úprimné poďakovanie.

S akými prekážkami ste sa museli v minulom roku najviac popasovať?

– Z pohľadu prevádzky infraštruktúry je kľúčovým faktorom pozitívneho hodnotenia zabezpečenie bezporuchovej nepretržitej prevádzky komponentov informačných systémov. Hodnotiace obdobie nebolo pre nikoho z nás jednoduché, rutinné – vrátane výskytu bezpečnostných incidentov. Na elimináciu ich dopadu na našu infraštruktúru sme v priebehu vlaňajšieho roka vykonali mnoho aktivít a naďalej v nich budeme pokračovať. Cieľom jednotlivých opatrení realizovaných v rámci bezpečnostnej stratégie je, predovšetkým, zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky systému, minimalizácia rizika jeho zlyhania, zabezpečenie integrity systému a informácií, zabezpečenie maximálnej dostupnosti systému, zabránenie strate, modifikácii a zneužitiu informácií, ochrana dôverných a tajných informácií či implementácia plánu obnovy v prípade katastrofy (Disaster Recovery Plan).

V posledných rozhovoroch ste často spomínali nedostatok komponentov v oblasti IT technológií. Aká je situácia v súčasnosti? Môžeme ju považovať za stabilizovanú?

– Našťastie, situácia s komponentami v IT je stabilizovaná. Nepotvrdili sa čierne scenáre a zatiaľ to vyzerá tak, že z pohľadu rokov išlo o krátkodobý problém. Súčasné dodacie doby koncových zariadení sa pohybujú v rozmedzí od dvoch do troch týždňov. Síce to znie ako dlhý čas, no náš dodávateľ funguje v režime just-in-time.

Čo to znamená?

– To znamená, že po potvrdení objednávky ide počítač alebo notebook do výroby. Pri našich zariadeniach sú tým pádom garantované nové komponenty a zároveň dané zariadenie nestojí v sklade niekoľko mesiacov, prípadne rokov. Výnimkou z tohto konštatovania sú aktuálne dodacie lehoty HW komponentov pre umelú inteligenciu, čo je dopadom celosvetového boomu ohľadom tejto komodity.

V uplynulých dňoch bol vo vašej spoločnosti audit. Na čo bol zameraný a ako dopadol?

– V závere februára sme úspešne absolvovali audit účtovnej uzávierky za rok 2023. Audit realizovala spoločnosť Moore BDR s.r.o. s vydaním nepodmieneného výroku.

Čo všetko vás v tomto roku ešte čaká?

– Prioritou pre nás aj naďalej zostáva zabezpečenie bezporuchovej prevádzky všetkých komponentov informačného systému. Okrem realizácie plánovaného rozvoja komplexnej infraštruktúry informačného systému je to aj implementácia už spomínaných bezpečnostných opatrení, s perspektívou pripravenosti na plnenie opatrení smernice Európskej únie NIS2 (kybernetická bezpečnosť). Popri realizácii už schválených projekčných plánov pre vývoj aplikačného programového vybavenia (Inovácia výrobného IS, Finančného servera, MTZ, Vnútropodnikovej prepravnej logistiky, Systému atestov, Ostatných vnútropodnikových výkonov), spolu s obnovou a modernizáciou všetkých častí IS, je to aj ambícia pružne reagovať na prípadné nové požiadavky na naše služby.

Veľkou výzvou bude realizácia prípadovej štúdie uskutočniteľnosti IT projektov v podmienkach ŽP a.s. s využitím prostriedkov umelej inteligencie na zvýšenie stupňa automatizácie procesov z pohľadu technického, ekonomického ako aj bezpečnostného vyhodnotenia.

Základným predpokladom úspešnosti každej spoločnosti, obzvlášť IT spoločnosti, je jej personálne zázemie. Situácii venujeme dlhodobo osobitnú pozornosť – jednak v rámci mzdového ohodnotenia, možnosti zvyšovania kvalifikácie, ale i tvorby personálnych rezerv či poskytovaní zamestnaneckých výhod. Aj naďalej budeme rozvíjať projekty so strednými ako aj vysokými školami – organizovaním odborných seminárov a prezentácií, aktívnou účasťou na samotnom vzdelávacom procese a zabezpečením odbornej praxe.