Vyrovnanú súťaž zmien v prevádzkarni oceliareň ovládla zmena „A“

Víťazná zmena „A“. Foto: T. Kubej

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Juraj Havran, vedúci výroby.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?

– Rok 2023 hodnotím z hľadiska výroby ako náročný, ale v konečnom dôsledku úspešný. Pracovali sme v štvorzmennom nepretržitom pracovnom režime s menšími odstávkami. Stredisko keramika pracovalo od septembra, z dôvodu nedostatku zamestnancov, na tri zmeny.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Kritériá vyhodnocovania súťaže sme z dôvodu zmeny technológie výroby ocele na EAF čiastočne zmenili. Týkalo sa to najmä spotreby elektrickej energie na EAF.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže v uplynulom roku?

– Skúšanie novej technológie, ako aj nových vstupných bio materiálov, malo čiastočne vplyv i na priebeh súťaže medzi zmenami v prevádzkarni oceliareň.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Víťazom súťaže je zmena „A“ pod vedením majstra Miroslava Horvátha. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku však patrí všetkým zamestnancom oceliarne, ako aj strojnej údržbe a elektroúdržbe.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– Medzi víťaznou a ostatnými zmenami boli len malé rozdiely. Z hodnotenia dvanástich mesiacov obsadili víťazi šesťkrát prvé miesto, preto sa stali aj celkovými víťazmi súťaže.