Informačný list prekvapil mnohých zamestnancov

Ilustračné foto: M. Gončár

Železiarne Podbrezová a.s. v nedávnom období poskytli všetkým svojim zamestnancom informačný list, obsahujúci údaje o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania. Táto povinnosť vyplynula zamestnávateľom zo zákona č. 350/2022 Z. z., ktorým bolo do základných zásad Zákonníka práce doplnené, že fyzické osoby – zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, majú právo, okrem iného, na transparentné a predvídateľné pracovné podmienky.

Transparentnosť znamená, že zamestnanec má vedieť, aké sú jeho pracovné podmienky, mzdové podmienky a podmienky zamestnávania. Predvídateľnosť znamená, že zamestnanec má vedieť, kedy a v akom rozsahu bude vykonávať prácu.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona povinnosť uvedené podmienky zamestnávania poskytnúť zamestnancovi písomne. Železiarne Podbrezová a.s. poskytli zamestnancom informačný list v listinnej podobe, nakoľko nie všetci zamestnanci majú prístup k prevzatiu listu v elektronickej podobe v pracovnom čase, na pracovnej e-mailovej adrese a s možnosťou si informačný list uložiť a vytlačiť.

Odovzdaním informácií v zmysle § 47a zákona č. 311/2001 Z.z. si zamestnávateľ splnil svoju zákonnú povinnosť. Zamestnancom sa tým nemenia žiadne podmienky zamestnávania, len sa v liste, ktorý je vyhotovený individuálne pre každého zamestnanca konštatuje, aké sú jeho aktuálne podmienky, za ktorých pracuje – napríklad v akom pracovnom režime, či pracuje na zmeny, ako je rozvrhnutý pracovný čas atď. V zmysle zákonných podmienok odkazuje informačný list na ustanovenia Kolektívnej zmluvy, v ktorej si zamestnanec môže presne prečítať, aké ďalšie podmienky sa na neho vzťahujú. Zároveň je informačný list rozšírený oproti Pracovnej zmluve o podmienky, za akých je možné skončiť pracovný pomer a o odbornej príprave zamestnancov.