*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Významné míľniky

 

80 rokov organizovanej výroby

Na začiatku sa stala provizórnym školiacim strediskom klinciareň v Hronci a kováčska dielňa v Podbrezovej. Zo zachovaných písomností je zrejmé, že už v roku 1869 bola venovaná pozornosť výchove učňov. Výučným listom, ktorý vydával Priemyselný spolok v Brezne, získal absolvent oprávnenie stať sa pomocníkom tovariša. Na základe zákona pre vznik verejných učňovských škôl na území Slovenska č. 117/884 „sa na továrenské práce mohli využívať deti od dvanástich rokov.“ Boli vyškolené formou „technického minima“. V dôsledku hospodárskej krízy bolo prijímanie učňov pozastavené v dvadsiatych rokoch 20. storočia. V roku 1925 zanikol Priemyselný spolok v Brezne a učňovské školstvo prevzalo Živnostenské spoločenstvo, ktorého poslaním bolo odborné vzdelávanie učňov. Živnostenské spoločenstvo získalo oprávnenie vykonávať učňovské a tovarišské skúšky a vydávalo výučné listy. Podbrezovské železiarne vstúpili do Živnostenského spoločenstva v roku 1930, čím vznikli nové podmienky pre usporiadanie učňovských pomerov. V roku 1937, keď začala strojárska výroba v Piesku, bola vytvorená Závodná učňovská škola v Podbrezovej, so sídlom v Piesku. Výučné listy vydávalo Živnostenské spoločenstvo v Brezne až do roku 1948.

V roku 1959, v súlade s prechodom učilíšť do správy podnikov, vzniklo Učňovské stredisko Švermovych železiarní, kedy poskytovalo teoretické vyučovanie Odborné učilište v Piesku. Vzrastajúce nároky si vyžadovali aj výučbu v študijných odboroch hutník operátor. Od roku 1976 túto výučbu zabezpečovali pre Švermove železiarne v SOU hutníckom v Košiciach.

Ďalší vývoj viedol vedenie Švermovych železiarní k rozhodnutiu postaviť vlastné učilište. S výstavbou začali na zelenej lúke v Lopeji, v roku 1980. Kapacity učňovského strediska už nepostačovali, a tak bolo vytvorené v roku 1980 Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová pri SOU strojárskom Piesok.

Dňa 1. septembra 1985 bolo otvorené SOU hutnícke v Podbrezovej a začalo sa s výučbou študijných a učebných odborov. O rok neskôr, v septembri roku 1986, bola daná do užívania nová budova školy – prvá etapa.

V marci roku 1991 bolo SOU hutnícke v Lopeji vyčlenené zo štátneho podniku Švermove železiarne a od 1. apríla sa stalo samostatnou príspevkovou organizáciou. Dňom 1. júla 1996 bolo k SOU hutníckemu pričlenené SOU strojárske Piesok. Dňa 1. júla 2002 sa stal zriaďovateľom učilišťa Banskobystrický samosprávny kraj.

Pokrač. v bud. čísle

 

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 13

 

Odkedy sa podbrezovskí hutníci operátori učili v SOU hutníckom v Košiciach?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.