Nový školský rok odštartovali v znamení osláv

BRÁNY ŠKÔL OTVORENÉ

Nový školský rok slávnostne otvorili 4. septembra 2017 aj v súkromných školách Železiarní Podbrezová.

Nový školský rok slávnostne otvorili 4. septembra 2017 aj v súkromných školách Železiarní Podbrezová. Mierne ranné mrholenie tento raz presunulo žiakov, pedagógov, hostí a rodičov do budovy škôl, kde sa k prvákom prihovorila Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva a personálna riaditeľka Železiarní Podbrezová a.s. Pripomenula:  „… v tomto roku oslavujeme 80. rokov organizovanej výučby v podbrezovských železiarňach.“  Z toho vyplýva, že duálne vzdelávanie bolo v podbrezovských železiarňach už desiatky rokov predtým, avšak v tomto roku bolo otvorené už aj oficiálne. Motivujúcim prvkom k výborným študijným výsledkom žiakov by malo byť aj tohtoročné  navýšenie odmien a štipendií. Na záver, spolu s predsedom Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Jánom Banasom, zaželali žiakom úspešný štart do nového školského roka a maturantom úspešné ukončenie stredoškolského štúdia.

Po premiestnení do tried sa prostredníctvom školského rozhlasu k žiakom prihovorili riaditelia súkromných škôl.

Za Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP  ich  privítal riaditeľ Ing. Ivan Majer a pripomenul: „…prázdninové zážitky nech sú pre vás povzbudením do ďalšej práce, aby ste aj na budúci rok mohli prežívať bezstarostné prázdniny.  V novom školskom roku bude  našu odbornú školu  navštevovať 242 žiakov, z toho 18 prvákov v odbore mechanik strojov a zariadení, 19 v odbore mechanik mechatronik a 9 obrábačov kovov.“ V kolektíve privítal nielen prvákov, ale aj nových pedagógov Mgr. Matúša Trajteľa a majstrov odborného výcviku Mgr. Vlastimíra Veverku a Bc. Radoslava Kabáča.  Všetkým zaželal do nového školského roka veľa úspechov v škole,  ale aj v mimoškolskej činnosti a rodičom radosť z úspechov ich detí.

Riaditeľka Súkromného gymnázia ŽP PaedDr. Katarína Zingorová sa k žiakom prihovorila slovami: „Veľmi si želám, aby naša škola bola pre vás miestom, kde budete môcť rozvíjať svoje ideály, kde sa vám bude páčiť a kde vás to bude baviť!“ V tomto školskom roku bude Súkromné gymnázium  ŽP navštevovať 181 žiakov, z toho je 39 žiakov prvých ročníkov. Privítala v pedagogickom zbore nových členov – učiteľku jazyka anglického  Mgr. Máriu  Korytiakovú, biológie a chémie Mgr. Barboru Málikovú  a učiteľa dejepisu a geológie PaedDr. Jána Peteraja. V závere dodala: „My, učitelia,  urobíme všetko preto, aby ste dostali nielen kvalitné vzdelanie, ale aby sme spolu vytvorili prostredie ľudskosti, tvorivosti a tolerancie, aby ste s radosťou otvárali dvere školy a boli hrdí na to, že ste jej žiakmi.“

Duálne vzdelávanie
„Duálne vzdelávanie bolo v podbrezovských železiarňach už desiatky rokov,“ povedla Ing. M. Niklová.                                                       Foto: A. Nociarová