Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2017 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy, ktorý bol v elektronickej forme aktualizovaný k  1. 8. 2017.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii, vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

 

V  auguste boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-009/2014

revízia 1, zmena III

Používanie elektronických registračných pokladníc
Smernica S-294/2017

revízia 2, zmena 0

Prevádzka, obsluha, údržba a opravy vyhradených tlakových zariadení
Smernica S-415/2015

revízia 1, zmena II

Systém vybavovania obchodného prípadu na vstupe
Smernica S-441/2017

revízia 3, zmena 0

Činnosť prevádzkarne oceliareň
Pokyn PO-021/2017

revízia 0, zmena 0

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri partnerov verejného sektora
Pokyn PO-148/2017

revízia 3, zmena 0

Interné audity kvality
Pokyn PO-175/2017

revízia 5, zmena 0

Strategické materiály
Pokyn PO-216/2017

revízia 1, zmena 0

Evidencia obalov a neobalových výrobkov

 

V auguste boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Príkaz č. 08/2017 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2017

 

V auguste boli vydané a zverejnené informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Oznámenie č. 06/2017 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm