Na inštruktorov praktického vyučovania sú kladené vysoké nároky 

V novom školskom roku začíname s duálnym systémom vzdelávania

 

Účastnici školenia budúcich školitelov inštruktorov.
Účastnici školenia budúcich školitelov inštruktorov.                                   Foto: I. Kardhordová

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava (ŠIOV) pripravil národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy,“ s cieľom zvýšiť flexibilitu školského systému vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť zamestnávateľom, aby sa aktívne podieľali na odbornej príprave žiakov – svojich budúcich zamestnancov.  Do roku 2020 plánuje zapojiť do duálneho systému 12 000 žiakov a zároveň zaškoliť 700 inštruktorov, ktorí sa žiakom budú venovať. Výberom správneho povolania a učebného odboru si žiaci vytvoria predpoklad uplatnenia sa v praxi a dokážu si  zabezpečiť dôstojný budúci život.  Národný projekt realizuje ŠIOV vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aktuálne témy

V minulom školskom roku bolo do duálneho systému vzdelávania zapojených 380 zamestnávateľov a 998 žiakov. Dôležitým spojivom medzi zamestnávateľom a žiakom je inštruktor. Ten je kľúčovým faktorom kvality, ale aj príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy, preto sú na inštruktorov kladené vysoké nároky. Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania je určená porovnateľnou metodikou, ako napríklad v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku,  v krajinách, kde tento systém dlhodobo funguje. Uvedená metodika rovnako vychádza z odporúčaní zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku a bola prerokovaná so stavovskými a profesijnými organizáciami. Od mája tohto roku uskutočňuje ŠIOV, v rámci uvedeného projektu, školenie pre inštruktorov. V auguste sa uskutočnilo trojdňové školenie budúcich školiteľov našich inštruktorov aj v Železiarňach Podbrezová. Zúčastnilo sa ho štrnásť zástupcov Železiarní Podbrezová. Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnili záverečné skúšky a úspešní absolventi získali certifikáty, ktoré ich oprávňujú odovzdávať svoje poznatky inštruktorom, ktorí budú zabezpečovať od nového školského roku duálny systém vzdelávania v Železiarňach Podbrezová pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP.
 JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci  personálneho odboru,Medzi účastníkmi školenia bol aj JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci  personálneho odboru, ktorého sme sa opýtali:

V čom vidíte výhody duálneho vzdelávania?

– Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania z veľkej časti zameraný na praktickú prípravu žiakov. Vyučovací proces pozostáva samozrejme aj z teoretickej časti, ale jeho prevažnú časť tvorí práve praktická príprava žiaka na budúce povolanie. Veľkým prínosom tohto systému je skutočnosť, že v rámci praktického výcviku sa žiaci pripravujú priamo na pracoviskách zamestnávateľa, a  tak majú možnosť spoznať svoje budúce pracovisko, kolegov, získať pracovné návyky, sú motivovaní prostredníctvom podnikového štipendia a odmeny a produktívnu prácu a v neposlednom rade majú skvelú možnosť naučiť sa prepojiť získané teoretické vedomosti s praxou. Odmenou pre zamestnávateľa, aj pre našu spoločnosť je získanie kvalifikovanej pracovnej sily do radov svojich zamestnancov.

Ing. Petra  Mlynarčíka

Ing. Petra  Mlynarčíka, zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie SSOŠH ŽP sme sa opýtali:

Pre našu SSOŠH ŽP pojem duálne vzdelávanie nie je neznámy. Škola postavená na osemdesiatročných tradíciách organizovanej výučby, od vzniku praktické vyučovanie realizovala v úzkej spolupráci s výrobou podbrezovských železiarní. V čom je novodobý systém duálneho vzdelávania odlišný?

-Naša škola zabezpečovala praktické vyučovanie vždy v spolupráci so  Železiarňami Podbrezová, pre ktoré pripravujeme absolventov. My sme mali svoj systém duálneho vzdelávania, ktorý nám vyhovoval a je overený v praxi. Mnohí zamestnávatelia k nám chodia na konzultácie, aby sa presvedčili o účinnosti a výhodách prípravy absolventov  súkromnej strednej odbornej školy, riadenej podnikom. Sme ako firemná škola, aj keď takýto model spolupráce školy a podniku nie je definovaný v zákone. Na základe zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave je prvýkrát definovaný pojem systém duálneho vzdelávania, v ktorom sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. V našom prípade to takto fungovalo vždy.

   V školskom systéme odborného vzdelávania môže škola uskutočňovať teoretické vyučovanie a súčasne aj praktické vyučovanie. Ak stredná odborná škola zabezpečuje žiakom len teoretické vyučovanie, žiaci absolvujú praktické vyučovanie u zamestnávateľa na základe dohody o praktickom vyučovaní, ktorú uzatvára škola so zamestnávateľom. Týmto spôsobom sme realizovali vyučovanie aj my a v školskom roku 2017/18 ho absolvujú ešte žiaci druhého až piateho ročníka.

Školský systém:

– o ponuke vzdelávania rozhoduje škola,

– obsah vzdelávania tvorí škola,

– miesto praktického vyučovania určuje škola,

– výber zamestnávateľa, u ktorého bude žiak na praktickom vyučovaní určuje škola,

– finančné zabezpečenie žiaka je poskytované vo výške určenej školou,

– kvalitu odborného vzdelávania sleduje škola,

– uplatnenie na trhu práce si hľadá žiak sám,

– zamestnávateľ si môže uplatniť ako daňové výdavky iba náklady na finančné a

hmotné zabezpečenia žiaka,  nemôže si uplatniť náklady na poskytovanie

praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa spojené so samotným

výkonom praktického vyučovania.

   V systéme duálneho vzdelávania teoretické vyučovanie žiaka zabezpečuje škola a praktické vyučovanie zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so strednou odbornou školou zmluvu o duálnom vzdelávaní a so žiakom učebnú zmluvu. Podmienkou pre odborné vzdelávanie týmto systémom je dodržanie minimálneho podielu praktického vyučovania z celkového rozsahu vyučovacích hodín v danom odbore štúdia, ktorý je daný vo vzorových učebných plánoch pre jednotlivé stupne vzdelania,  a to 50 percent pre študijné odbory a 60 percent pre učebné odbory. Zvýšil sa tým počet hodín na odborný výcvik. Do tohto systému môžu vstúpiť len žiaci prvého ročníka.

Systém duálneho vzdelávania:

– o ponuke vzdelávania rozhoduje zamestnávateľ,

– obsah vzdelávania tvorí zamestnávateľ v spolupráci so školou,

– miesto praktického vyučovania určuje zamestnávateľ,

– učebná zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorou vzniká medzi zmluvnými

stranami právny vzťah – učebný pomer, ktorého predmetom sú vzdelávacie a

pracovné podmienky odborného vzdelávania u zamestnávateľa,

– finančné zabezpečenie žiaka je poskytované podľa učebnej zmluvy,

– motivácia žiakov pre duálne  vzdelávanie  motivačným  štipendiom, odmenou za

produktívnu prácu a ďalšie formy hmotného zabezpečenia žiaka,

– skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie

dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením,

– kvalitu odborného vzdelávania sleduje zamestnávateľ a stavovská alebo profesijná

organizácia,

– zamestnávateľ vstupuje do duálneho vzdelávania najmä so zámerom pripraviť si

svojich budúcich zamestnancov,

– účasť zástupcu zamestnávateľa pri ukončovaní štúdia,

– reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“,

– možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu so zamestnávateľom už počas štúdia,

– rozvoj profesií naviazaných na potreby trhu,

– náklady na praktické vyučovanie definuje zákon o dani z príjmov ako daňové

výdavky zamestnávateľa daňovníka pre daň z príjmov právnických osôb na výchovu

a vzdelávanie žiakov v stredných odborných školách a na finančné a hmotné

zabezpečenie žiaka a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku

praktického vyučovania,

– uplatnenie zníženia základu dane zamestnávateľa za každého žiaka, s ktorým má

uzatvorenú učebnú zmluvu.

Kedy začínate s „novodobým“ duálnym systémom?

   – Od septembra 2017 začína 43 žiakov prvých ročníkov SSOŠH ŽP štúdium podľa systému duálneho vzdelávania v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a v učebnom odbore obrábač kovov.

Čo všetko tomu predchádzalo?

   Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do systému duálneho vzdelávania.

Zadefinovanie počtu žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a odborov štúdia pre praktické vyučovaniu u zamestnávateľa a zadefinovanie počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v priebehu vyučovacieho dňa praktického vyučovania (vzdelávacia kapacita v jednom vyučovacom dni).

Nábor žiakov základnej školy pre duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľom.

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa komisiou stavovskej organizácie z RÚZ a SOPK Bratislava.

Po získaní „Osvedčenia o spôsobilosti pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania“ na sedem rokov označenie prevádzky „Vzdelávajúca organizácia“.

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi ŽP a.s. a SSOŠH ŽP.

Zverejnenie výzvy na prihlasovanie sa žiakov na duálne vzdelávanie.

Spracovanie a schválenie nových školských vzdelávacích programov podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov.

Výberové konanie pre žiakov na uzatvorenie učebnej zmluvy.

Vydanie potvrdenia o poskytovaní praktického vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy so žiakom pre účely prijímacieho konania v škole.

Absolvovanie prípravy hlavných inštruktorov praktického vyučovania pre systém duálneho vzdelávania– poverených zamestnancov ŽP a.s. a získanie certifikátov umožňujúcich preškoľovanie všetkých inštruktorov zamestnávateľa.

Vydanie nového vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania  zamestnávateľa upravujúceho výkon praktického vyučovania.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom.

Veríme, že zavedenie systému duálneho vzdelávanie u nás a pripravovaná novelizácia zákona č.61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o doplnení  niektorých zákonov, nám pomôže pri zabezpečení plánovaných výkonov školy a dosiahnutí hlavného cieľa – uplatnenia absolventov vo vyštudovanom odbore.