Spomienky

 

 SPOMIENKY

  

Jan KochanRuky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť. Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na cintoríne spíš svoj večný sen.“

Dňa 16. augusta sme si pripomenuli rok od poslednej rozlúčky s

Jánom KOCHANOM z Gašparova.

S láskou spomínajú manželka Margita, synovia Dušan, Ľubo, Peter s rodinami a ostatní príbuzní

 

Valter Miterpach

Dňa 30. augusta uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a náš dlhoročný kolega

Valter MITTERPACH z Podbrezovej.

 

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami a bývalí spolupracovníci

 

 

Stanislav Srnka„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých, ktorých si mal

rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý
deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname.“

Dňa 6. septembra uplynulo osem rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
manžel, otec, zať, švagor a kolega

Stanislav SRNKA z Brezna.

 S láskou a vďakou spomínajú manželka, deti Stanka a Tomáš, a ostatná rodina,
kolegovia

 

Dezider MocikDňa 9. septembra uplynie dvadsaťtri rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným otcom a bratom

Deziderom MÔCIKOM z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú deti a sestry s rodinami

 

Silvia TomcikovaDňa 10. septembra uplynie deväť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovanou manželkou, mamou a starou mamou a našou dlhoročnou kolegyňou

Silviou TOMČÍKOVOU z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami a bývalí spolupracovníci

 

 

Rudolf RanduskaDňa 15. septembra si pripomenieme tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec, starý a prastarý otec

Rudolf RANDUŠKA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

 

Lubomir Schwarzbacher

„Úsmev si mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. Vždy budeme na teba s láskou spomínať.“

Dňa 17. septembra uplynie desať rokov, čo nás navždy opustil náš drahý krstný otec a strýko

Ľubomír SCHWARZBACHER.

Kto ste ho poznali, prosím venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina

 

Poďakovanie

 

Jaroslav Graca„Láska nezomiera, ľudia áno. Nechajte ma ísť… Najviac mi dokážete lásku, keď ma

necháte žiť vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch.“

Dňa 27.augusta  nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat, priateľ a bývalý dlhoročný pracovník Železiarní Podbrezová

Jaroslav GRACA z Hornej Lehoty.

Ďakujeme všetkým, ktorí ho naposledy odprevadili, za  kvetinové dary a  prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Manželka a dcéry s rodinami