S Ing. Martinom DOMOVCOM, asistentom výrobného riaditeľa

ROK VO VÝROBE

 Ing. Martin DomovecBlíži sa koniec roku 2017 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou. 

V oceliarni sme v prvom aj v druhom polroku 2017 prekračovali mesačný plánovaný objem výroby. Kým sme za prvých šesť mesiacov tohto roka objemový plán prekročili o 9 400 ton, celkový ročný plán výroby prekročíme zhruba o 38 000 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme o 26 000 ton, objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu rúr prekročíme o 12 000 ton.

Rok 2017 sa od začiatku vyznačoval rastúcimi požiadavkami po kontinuálne odlievaných oceľových blokoch z produkcie ŽP a.s. Kvôli zvýšenému dopytu na predaj oceľových blokov, a aj zvýšenej potreby vsádzky pre valcovňu rúr, sme v oceliarni od 28. apríla 2017 pristúpili k zmene pracovného režimu na nepretržitý. Aj z dôvodu naplnených kapacít všetkých hlavných výrobných prevádzkarní nás nepríjemne prekvapil začiatok leta.

Dňa 5. júla došlo k závažnej poruche na 12 MVA transformátore LF pece. Oprava takéhoto špecifického agregátu akým je pecný transformátor je časovo mimoriadne náročná a preto sme museli pristúpiť k provizórnemu riešeniu. Po vynaložení veľkého úsilia mnohých našich zamestnancov sa nám 17. júla podarilo sprevádzkovať zapožičaný transformátor a obnoviť výrobu v oceliarni. Keďže zapožičaný transformátor nebol primárne určený pre prevádzku v našej oceliarni, museli sme upraviť technológiu výroby ocele na obidvoch pecných agregátoch – EAF aj LF. V súčasnosti sú dokončované práce po oprave a kompletizácii nášho pôvodného transformátora LF pece a jeho opätovné zapojenie je naplánované počas decembrovej strednej opravy. Okrem plnenia finančného plánu môžem z ďalších hlavných ukazovateľov pozitívne hodnotiť celkový vývoj predváhy a výrobných prestojov. Za celý rok 2017 podkročíme celkovú predváhu, v porovnaní s plánom,   zhruba o 1 kilogram na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme  zhruba o 0,1 percenta.

Rok 2017 môžeme vo valcovni rúr už teraz nazvať prívlastkom „historický.“ Dňa 23. novembra sme prekročili doterajší ročný objemový rekord výroby a na konci roku 2017 predpokladáme celkovú distribučnú výrobu na úrovni zhruba 207 000 ton.

Podobne  ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2017 v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. V spolupráci so ŽP VVC sme v priebehu roka analyzovali kvalitu ponorných trubíc na zariadení pre plynulé odlievanie ocele (ďalej ZPO).  Na základe týchto výsledkov sme navýšili počet tavieb v jednej sekvencii odlievania a naďalej pokračujeme v tejto analýze. Je predpoklad, že v roku 2018 môžeme počet tavieb ďalej navýšiť a zlepšiť ekonomiku prevádzkovania ZPO. V priebehu roku 2017 sme na medzipanve ZPO uskutočnili skúšky použitia ponorných trubíc s polguľovým zámkom, do budúcnosti nám to pomôže zlepšiť utesnenie a presnejšie centrovanie týchto výtokových uzlov. V priebehu roku 2017 sme pristúpili k úprave množstva  vody v sekundárnom chladení ZPO pri odlievaní najnáročnejších kotlových akostí ocelí, s cieľom zvýšenia vnútornej kvality kontinuálne odlievaných blokov. V priebehu roka sme spustili aj štandardnú výrobu najmenšieho formátu kvadrátu 105 milimetrov, pričom ako jeden z mála výrobcov, vyrábame tento formát uzavretým liatím za pomoci ponorných trubíc.

Priaznivejšiu situáciu na trhu a zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme od začiatku roku pociťovali aj vo valcovni rúr. Dopyt bol natoľko veľký, že už 23. januára sme museli pristúpiť k zmene pracovného režimu na nepretržitý.

Rok 2017 môžeme vo valcovni rúr už teraz nazvať prívlastkom „historický.“ Dňa 23. novembra sme prekročili doterajší ročný objemový rekord výroby a na konci roku 2017 predpokladáme celkovú distribučnú výrobu na úrovni zhruba 207 000 ton. Rekordný objem výroby znamená prekročenie celkového ročného plánu valcovne rúr zhruba o 9 600 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekročíme zhruba o 5 200 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr prekročíme zhruba o 4 400 ton. S prívlastkom „historický“ môžem pokračovať aj ďalej – vo februári sme dosiahli historicky najvyššiu mesačnú hrubú aj distribučnú výrobu a v  októbri sme dosiahli historicky najvyššiu mesačnú výrobu pre realizáciu aj historicky najvyšší mesačný objem naložených a vyexpedovaných valcovaných rúr. Veľmi pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy. Vo  februári sme plánovanú predváhu podkročili o 6,7 kg/t čím sme dosiahli doposiaľ historicky najnižšiu hodnotu. Ročná úroveň predváhy bude vo valcovni podkročená zhruba o 3 kg/t. Hlavnými dôvodmi podkročenia predváhy v roku 2017 sú optimalizácia valcovacích programov, vďaka dostatočnému predstihu potvrdených objednávok z obchodu  a  nízka úroveň materiálových nepodarkov. Výrobné prestoje vo valcovni rúr za rok 2017 prekročíme zhruba o 1 percento, ale je to z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr. Z pohľadu technologických inovácií môžeme rok 2017 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roku sme v prvých troch košoch pretlačovacej stolice používali tvrdokovové valce. Môžeme konštatovať jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov, ako aj zvýšenej povrchovej kvality lúp.

Počas celého roka 2017 prebiehali,  v spolupráci so ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. (ďalej ŽP VVC), merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch a pristúpili sme aj ku konkrétnym zmenám parametrov chladenia. V uvedených analýzach, meraniach a zmenách budeme pokračovať aj v roku 2018. Malo by nám to umožniť dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. Počas strednej opravy v decembri nainštalujeme ďalšiu automatickú zarážku na, v poradí druhú,  pílu Ohler (č.4). Začiatkom roku 2018 bude na pretlačovacej stolici zrealizovaná investičná akcia automatického nastavovania staviteľných košov, čo nám umožní rýchlejšie a presnejšie nastavovanie jednotlivých nápichov lúp a zníženie nutných technologických prestojov.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 3 000 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, za rok 2017. Podkročíme ju zhruba o 0,3 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilné množstvo zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. Pokles zákaziek sme tento rok zaznamenali v sortimente galvanicky pozinkovaných rúr, plánovaný objem nesplníme zhruba o 200 ton. V sortimente presných delených rúr nesplníme celkové ročné objemy zhruba o 70 ton. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr nesplníme zhruba o 30 ton. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce považujem za najdôležitejšiu akciu inštalovanie delenia rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-01 v Dielni 1, s modernizovaným ťažným vozíkom, ktorý umožní zarovnanie a delenie rúr priamo na ťažnej stolici. V rovnakom trende budeme postupovať aj v nasledujúcom roku a rovnaký spôsob delenia plánujeme nainštalovať aj na ťažnej stolici č. 3-08. V priebehu roku 2017 boli v Dielni 1, na moriacej linke č. 3 inštalované dve nové moriace vane. Rovnako v Dielni 1 bola na skúšobnej linke č. 3 inštalovaná nová cirkografová hlava na kontrolu povrchových chýb  rúr. V priebehu roku 2018 bude v úpravni Dielne 1 zrealizovaná investičná akcia novej úpravárenskej linky so všetkými úpravárenskými operáciami,  od rovnania až po balenie v jednej línii, pre vonkajšie rozmery rúr od 6 do 16 milimetrov. Ťaháreň rúr je poslednou hlavnou výrobnou prevádzkarňou ŽP a.s., v ktorej nemáme nainštalovaný on-line kamerový systém. Túto skutočnosť chceme v priebehu roka 2018 zmeniť inštaláciou dvanástich kamier na miestach s hlavnými technologickými operáciami.

Pneumatické rozvody
Pneumatické rozvody

 

V sortimente navarovacích oblúkov celkové ročné objemové plnenie skončí zhruba na úrovni finančného plánu. V sortimente redukcií prekročíme plánované ročné objemové plnenie zhruba o 10 ton.

Z pohľadu realizovania výskumných a vývojových úloh bol rok 2017, aj vďaka spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC, ďalším zo série úspešných. V oceliarni sme v spolupráci s ďalšou dcérskou spoločnosťou –  Žiaromat a.s. a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, pokračovali v  roku 2017 v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu. Vo valcovni rúr, po už spomínanom úspešnom nasadení zariadenia na chladenie valcov redukovne, prebiehala v priebehu roku 2017 postupná optimalizácia parametrov chladenia na každom valcovacom stojane. So ŽP VVC sme spolupracovali aj na matematickom modeli výrobného procesu a analýze teplotného profilu valcovacej trate, ktoré by nám mali pomôcť detailnejšie pochopiť tepelno – deformačné podmienky tvárnenia v jednotlivých agregátoch valcovacej trate. Dňa 30. júna 2017 sme ukončili riešenie výskumnej úlohy GRAMAT,  spolufinancovanej Výskumným fondom uhlia a ocele (RFCS), zameranej na použitie gradientných feriticko – austenitických rúr v podmienkach kotlov, s cirkulujúcou fluidnou vrstvou na spaľovanie biomasy. V ťahárni rúr prebiehala so ŽP VVC spolupráca na matematickom modeli ťahania presných rúr.

V rámci systému manažmentu akosti bol v roku 2017 v Železiarňach Podbrezová a.s. uskutočnený recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015 a dozorový audit podľa normy ISO TS 16949:2009. Všetky boli  úspešné, obhájili sme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že výrobné procesy  sú overené a sú v zhode s požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Rovnako úspešné boli aj dozorové audity systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2004 a systému riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001.

Verím, že sa nám aj v roku 2018 podarí spoločnými silami znovu posunúť našu spoločnosť o niečo ďalej z pohľadu zlepšovania technológií, zvyšovania kvality našich výrobkov a znižovania nákladov na výrobu. V mene výrobného úseku,  aj v mene svojom, ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku, aj všetkým zamestnancom ŽP a.s., za úsilie vynaložené pri plnení výrobných úloh počas tohto roka.  Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pevného zdravia, šťastia a úspešný nový rok 2018.

parkovisko P3 SZ
Od 11. decembra je v prevádzke parkovisko P3 SZ pred budovou ekonomického úseku, vo vnútri areálu starého závodu ŽP a.s. Žiadame všetkých užívateľov tohto parkoviska, aby dodržiavali dopravné značenie podľa priloženej schémy pri vjazde a pri výjazde z parkoviska a aby dodržiavali aj pokyny, ktoré dostali pri vydaní elektronickej karty vozidla. Dodržiavanie pokynov budú kontrolovať zamestnanci bezpečnostnej služby. Až do odvolania je zároveň možné na parkovanie využívať aj halu bývalej zvarovne rúr veľkých priemerov.