S Ing. Jaroslavom Mačejovským, riaditeľom NsP, n.o., Brezno

Peniaze z eurofondov sa ujdú aj NsP, n.o., v Brezne

Ing. Jaroslavom Mačejovským, riaditeľ NsP, n.o., BreznoMinisterstvo zdravotníctva SR delilo fondy na obnovu nemocníc. O peniaze v prvej výzve sa mohlo celkovo uchádzať 44 nemocníc vrátane neštátnych, s výnimkou bratislavských. Nesmeli mať však podnikové ťažkosti. Nemocnice môžu peniaze použiť na rekonštrukciu budov, budovanie urgentov či na nákup zdravotníckej techniky. Medzi pätnástimi nemocnicami, ktorým  ministerstvo zdravotníctva rozdelí 65,5 milióna eur z eurofondov na obnovu sa sedem miliónov eur ujde aj  NsP, n.o.,  v Brezne. Riaditeľa nemocnice Ing. Jaroslava Mačejovského sme sa opýtali,  ako plánujú tieto peniaze využiť:

-V rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo pätnásť nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov. Naša nemocnica tak v najbližších rokoch preinvestuje 8,4 mil. eur, z toho  7,1 mil. eur zo spomínaných zdrojov Európskej únie.

Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti,  vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

Že uspela aj naša nemocnica, osobne považujem za úspech. Za každým úspechom je však aj tvrdá práca. Nedá sa vymenovať všetkých členov projektového tímu, predsa si však neodpustím niekoľko mien: Ing. Ján Jagerčík, Ing. Ľubomír Grác, Ing. Gabriela Mikovínyová, MUDr. Ján Mačkin, MUDr. Zuzana Višňovská, Ing. Oľga Tóthová, Ing. Jana Račáková a ďalší, aj externé participujúce organizácie: ŽP a.s., SNAP GROUP, s.r.o,  Zdravoprojekt Bratislava, s.r.o., Mesto Brezno, za čo ešte raz ĎAKUJEM.

Nedá mi však nespomenúť, že to,  že sme uspeli zo spomínaných 44 nemocníc, je zároveň začiatok ďalšej a ešte náročnejšej etapy, ktorá by mala vyvrcholiť ukončením projektu v decembri  2029. Nemocnica bude realizovať predmetný projekt za plnej prevádzky,  čo bude vyžadovať veľké pochopenie nemocničného personálu, ale hlavne našich pacientov.

Zdravie nie je všetko – ale bez zdravia je všetko ničím.

Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno zdôrazňuje zmenu filozofie organizácie neodkladnej zdravotníckej starostlivosti v podmienkach okresnej nemocnice, kde je cieľom pacientsky zameraný systém manažovania pacienta od jeho vstupu do nemocnice až po opustenie nemocnice. Najdôležitejším zámerom je využitie tzv. „zlatej hodiny“, a to systémom organizácie práce v jednotlivých oddeleniach nemocnice. Stavebná časť projektu  sa najviac dotkne budovy centrálneho príjmu chorých, kde prejde modernizáciou hlavne urgentný príjem, operačný trakt,  kyslíková stanica, rozvody plynu a kotolňa s rozvodmi, ale pribudne aj nová,  modernejšia  zdravotnícka prístrojová technika a informačno-komunikačné technológie.

Sú tu najkrajšie sviatky roka a tak vám všetkým želám v ďalšom roku hlavne pevné zdravie. Hovorí sa totiž: „Zdravie nie je všetko – ale bez zdravia je všetko ničím.“

NsP, n.o., v Brezno