Projekt ľudského biomonitoringu

 

Posilnenie politiky EÚ v oblasti ľudského biomonitoringu, príprava európskeho projektu, ktorý pomôže harmonizovaným prístupom porovnať záťaž  slovenskej populácie chemickými látkami s obyvateľmi  v iných európskych krajinách a ďalšie relevantné témy – to bol obsah medzinárodnej konferencie  zaoberajúcej sa ľudským biomonitoringom. Uskutočnila sa v závere uplynulého roka v Bruseli aj za účasti odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

„Chemický priemysel je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí ľudskej činnosti. Chemické látky sú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, stavebných látok a ďalších spotrebiteľských produktov,  s ktorými je človek v každodennom kontakte. Niektoré z týchto látok spôsobujú akútne poškodenie zdravia, sú ľahko identifikovateľné. Účinky iných škodlivých látok sa preukážu až po dlhej dobe latencie.  Sú to najmä látky karcinogénne, poškodzujúce hormonálny a imunitný systém a látky, ktorých účinky sa môžu prejaviť až v ďalšej generácii.  Efektívnym nástrojom na skúmanie týchto účinkov a vzťahov je ľudský biomonitoring, ktorý odhalí neviditeľné zaťaženie človeka škodlivými látkami, vyskytujúcimi sa v životnom a pracovnom prostredí človeka“, konštatovala účastníčka tohto podujatia, vedúca Oddelenia  hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ MUDr. Katarína Slotová. Dodala, že Úrad verejného zdravotníctva SR a RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici,  boli zapojení do riešenia pilotnej fázy medzinárodného projektu ľudského biomonitoringu. Cieľom projektu je získať údaje o koncentráciách vybraných chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách  chemických látok v životnom alebo pracovnom prostredí vytvorili ucelený informačný systém. Aktuálne je posudzovanie zmesí chemických látok oproti doterajším postupom, kedy sa prítomnosť chemických látok posudzuje najmä jednotlivo. „Projekt nám pomôže harmonizovaným prístupom porovnať záťaž  slovenskej populácie chemickými látkami s obyvateľmi  v iných európskych krajinách.  Do riešenia projektu HBM4EU je zapojených 107 partnerov z 26 krajín“, uviedla na záver MUDr. Slotová.