Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016  


 

Začiatok nového kalendárneho roka každoročne prináša so sebou okrem očakávaní z nového roka aj určité povinnosti  pre zamestnancov. Jednou z nich je aj povinnosť   daňovo vysporiadať  príjmy dosiahnuté za rok 2016 buď ročným zúčtovaním preddavkov dane  alebo podaním daňového priznania.

Ročné zúčtovanie preddavkov dane vykoná zamestnancovi  zamestnávateľ  na jeho požiadanie, a to zo všetkých príjmov zo závislej činnosti dosiahnutých za predchádzajúci kalendárny rok. Zamestnanec je povinný o vykonanie ročného zúčtovania požiadať do 15. februára 2017. V prípade, že zamestnanec nepožiada alebo nemôže požiadať o vykonanie uvedeného zúčtovania (je povinný podať daňové priznanie, pretože  mal príjmy mimo zamestnania, napr. ako živnostník alebo prenajímal nehnuteľnosť), je povinný do 31. marca 2017 podať daňové priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 2016. Zároveň zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie, musí vypočítanú daň aj zaplatiť do 31.marca 2017.

Suma životného minima k 1. januáru 2016 je stanovená vo výške 198,09 eura a je dôležitá pre určenie rôznych nezdaniteľných častí základu dane z príjmov.

Sadzba dane z príjmov:

 • 19 percent zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima, pre rok 2016 to predstavuje 35 022,31 eura,
 • 25 percent zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, tzn. za rok 2016 sa sadzbou 25 percent zdaní tá časť základu dane, ktorá presahuje sumu 35 022,31 eura.

 

Výška zdaniteľných ročných príjmov daňovníka, do ktorej daňovníkovi nevznikne

povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016,

predstavuje sumu 1 901,67 eura (t.j. 50 percent zo sumy zodpovedajúcej 19,2-násobku sumy 198,09 eura = 3 803,33 eura ).

Nezdaniteľné časti základu dane sa uplatňujú len pri tzv. aktívnych príjmoch, tzn. pri príjmoch zo závislej činnosti podľa § 5 zákona 595/2003 Z.z. a príjmoch z podnikania podľa  § 6 ods. 1 a 2 zákona 595/2003 Z.z.

 

Nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka

 • Ak je ročný základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 19 809 eur (= 100 x 198,09 eura), nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2016 je 3 803,33 eura (t.j. suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima = 19,2 x 198,09 eura).
 • Ak je ročný základ dane daňovníka vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 eura (t.j.44,2 x 198,09 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.

 

Nezdaniteľné časti základu dane daňovníka na manželku (manžela)

Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť dane na manželku, sa v porovnaní s minulosťou dosť podstatne zúžil. Nárok zostáva len v prípadoch, keď:

 • manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období (v roku 2016) starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti, do zániku nároku na rodičovský príspevok,
 • manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • manželka (manžel) sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Suma nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na manželku (manžela) sa vyčísli podľa výšky dosiahnutého ročného základu dane daňovníka a zároveň sumy dosiahnutých vlastných príjmov jeho manželky (manžela), znížených o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka (manžel) povinná z tohto príjmu v príslušnom zdaňovacom období zaplatiť,
 • ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (198,09 x

176,8) a manželka (manžel) nemala v roku 2016 žiadny vlastný príjem,

nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2016 je

3 803,33 eura (t.j. suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy platného životného minima),

 • ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura a manželka(manžel) mala v roku 2016 vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 3 803,33 eura a vlastným príjmom manželky (manžela),
 • ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura a manželka (manžel) mala v roku 2016 vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2016 = 0,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 35 022,31 eura a manželka (manžel)

nemala v roku 2016 žiadny vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na

manželku (manžela) za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 12 558,906 eura (t.j. 63,4 x platné životné minimum ) a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku = 0,

 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 35 022,31 eura a manželka (manžel) mala v roku 2016 vlastné príjmy, nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) za rok 2016 sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 12 558,906 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka, zníženou o vlastný príjem manželky (manžela), ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku = 0.

 

Upozorňujeme:

 

 • ak bol daňovník na začiatku roka 2016 (tzn. 1. januára 2016) poberateľom predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, výsluhového dôchodku,  alebo ak mu bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru 2016,resp. aj skôr,  nemá nárok na odpočítateľnú položku. V prípade, že výška jeho dôchodku za rok 2016 je však nižšia ako 3 803,33 eura, môže si uplatniť zníženie daňového základu vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 a sumou dôchodku vyplateného v roku 2016,
 • do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa: zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom), štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (okrem doktorandského štúdia).

 

Uplatnenie dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane  si môže daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016.

Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 percent zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov alebo z príjmov z podnikania,  alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, alebo z ich úhrnov. Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 percent zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Maximálna suma dobrovoľne zaplateného príspevku na starobné dôchodkové  sporenie, ktorá môže byť uplatnená v roku 2016 ako nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 1 029,60 eura.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní

v podanom daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov z príjmov zo závislej činnosti

Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si mohol daňovník uplatniť prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2014. Môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania,  alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

 

Výdavky percentom z príjmov

Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, môže si uplatniť výdavky vo

výške 40 percent (pri príjmoch z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti – § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), maximálne však do výšky 5 040 eur ročne.

U daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a

vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 písm. a/ zákona o dani z príjmov) sú tieto výdavky

vo výške 25  percent z týchto príjmov, maximálne však do sumy 5 040 eur ročne.

 

Minimálna výška dane za rok 2016

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu sumu 1 901,67 eura (t.j. 50 percent zo sumy zodpovedajúcej sume 3 803,33 eura, ktorá predstavuje nezdaniteľné minimum na daňovníka) a ak si daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus.

 

Príjmy oslobodené od dane

Príjmy, podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (príjmy z prenájmu) a § 8 ods. 1

písm. a) zákona o dani z príjmov (z príležitostných činností), sú oslobodené od dane,

ak úhrn týchto príjmov nepresiahol v roku 2016 sumu 500 eur. Do základu dane sa

zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu.

Príjmy,  podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov (príjmy z prevodu opcií),

písm. e) (z prevodu cenných papierov), písm. f) (z prevodu podielu na s.r.o., k. s.

alebo členských práv družstva), sú oslobodené od dane, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok,  podľa § 8 ods. 5 a 7 zákona o dani z príjmov, nepresiahol v roku 2016 sumu 500 eur.  Ak tento rozdiel presiahol sumu 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad túto ustanovenú sumu.

Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu, z príležitostných činností, príjmov z

prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu na s.r.o., k.s. alebo

členských práv družstva, uplatní sa oslobodenie od dane najviac v úhrnnej výške

500 eur.

 

Daňový bonus

Daňový bonus za rok 2016 je 256,92 eura. Výška mesačného daňového bonusu za  január – december  2016 je 21,41 eura mesačne. Výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti na uplatnenie daňového bonusu za rok 2016 predstavuje sumu aspoň 2 430 eura (t.j. 6x minimálna mesačná mzda 405 eura). U daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) výška zdaniteľných príjmov musí byť aspoň vo výške 2 430 eura a vykázanie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6. Suma minimálnej mzdy pre rok 2016 je 405 eur mesačne.

 

Odporúčanie

Ak vaše deti v priebehu roka 2016 popri štúdiu pracovali, či už na základe pracovnej zmluvy alebo  na základe dohody odporučte im, aby požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo aby podali daňové priznanie. V prípade, že zarobili za rok 2016 menej ako 3 803,33 eura (bez zákonného zdravotného a sociálneho poistenia) všetka daň, ktorú im zamestnávateľ zrazil, sa im vráti. O vykonanie ročného zúčtovania musia požiadať v termíne do 15. februára 2017, daňové priznanie musia podať do 31. marca 2017. Povinnou prílohou daňového priznania je  potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na daň za obdobie 2016.