S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim  odboru technického a investičného rozvoja

Rok 2016 bol v znamení unikátnych technologických zariadení

 

Ako hodnotíte uplynulý rok z hľadiska plnenia plánu investičného rozvoja?

Ing. Milan SRNKA, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja ŽP a.s.
Ing. Milan SRNKA, PhD., vedúci odboru Ttir

– Z dnešného pohľadu môžeme povedať, že sme zrealizovali všetky plánované úlohy.  V posledné roky  je výška investícií ovplyvnená nepriaznivou situáciou na trhu s oceľovými rúrami. V čase, keď hlavné prevádzkarne nemali  naplnené  výrobné kapacity, boli naplánované len nevyhnutné investície s rýchlou návratnosťou.

Aké významné investície sa vám podarilo zrealizovať?

   – Medzi najvýznamnejšie zrealizované investície technologického charakteru môžeme považovať delenie rúr priamo na ťažnej stolici TS 3-04. S delením sme uvažovali už niekoľko rokov dozadu, avšak sme nemohli nájsť vhodného dodávateľa, ktorý by tento problém vyriešil bez zníženia kapacity ťahania. Riešenia našla firma ŽĎAS, a.s., ktorá bola dodávateľom uvedeného zariadenia.  Prínosom delenia rúr priamo na ťažnej stolici boli ušetrené nadbytočné operácie  s manipuláciami rúr a hlavne sa zredukovali  nároky na obsluhu, nakoľko  dve operácie na samostatných zariadeniach boli zlúčené do jednej.

Druhou akciou bola konzervácia vnútorného povrchu rúr pred zinkovaním, ktorá bola dokončená tesne pred Vianocami. Vnútorný povrch rúr je potrebné chrániť pred koróziou konzervovaním.  Doteraz bola  konzervácia vykonávaná ponorom v konzervačnej vani, pričom bol nakonzervovaný vnútorný aj vonkajší povrch rúr. Vonkajší povrch rúr, kde sa nanáša  zinková vrstva, však nesmie byť mastný. Síce v technologickej linke zinkovania je zaradené odmastenie, toto je určené na veľmi ľahké a miestne znečistenie povrchu. Pred zinkovaním bolo preto nutné povrch manuálne odmastiť. Táto operácia si vyžadovala samostatný personál, pričom to bolo najužšie miesto vo výkone zinkovania. Nová linka je prototypovým zariadením, vyrobeným na mieru. Niekoľko rokov sme hľadali firmu, ktorá by vedela konzervovať 6 metrov dlhé rúry s vnútorným priemerom od neuveriteľných 8  až po 38 milimetrov.  Sme radi, že sa na to podujala slovenská firma Vukov Extra, a.s., Prešov. O náročnosti svedčí aj fakt, že viac ako rok trval proces technického návrhu linky do podoby, aby mohol byť zakontrahovaný. Výkon linky je približne 16-20 m/min., čo je o niečo vyššia rýchlosť, ako rýchlosť samotného zinkovania. Linka dokáže bez obmedzení pripravovať rúry na zinkovanie. Prínosom je zníženie potreby pracovnej sily a zvýšenie výkonu celej zinkovne.

 

Už je schválený plán na rok 2017? Aké úlohy vás čakajú v najbližšom období?

-Rovnako, ako v predošlých rokoch aj tento rok bude v znamení realizácie len najnevyhnutnejších investícií. Investičný plán je vo finálnej verzii schvaľovania. No niektoré akcie sú už rozpracované a aj zmluvne zabezpečené. Na základe dobrej skúsenosti budeme pokračovať pri realizácii ďalšieho zariadenia delenia rúr priamo na ťažnej stolici, tentokrát na TS 3-01.

Čaká nás aj pravidelná, opakovaná výmena turbíny a prevodovky kogeneračnej jednotky. Minulý rok na aktíve zamestnancov avizoval  generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták potrebu stabilizácie našich zamestnancov. Na tento účel plánujeme v tomto roku zrekonštruovať turistickú ubytovňu Podbrezovan na bytový dom s jedno a hlavne dvojizbovými nájomnými bytmi.

Na záver by som chcel všetkým našim zamestnancom, aj keď už trochu neskôr, popriať do nového roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a našej spoločnosti veľa zákaziek, ktoré by naplnili naše výrobné kapacity a zabezpečili prosperitu našej spoločnosti.

Nová linka je prototypovým zariadením, vyrobeným na mieru ŽP a.s.. F: I. Kardhordová
Nová linka je prototypovým zariadením, vyrobeným na mieru. F: I. Kardhordová