S vedúcom energetiky Ing. Jozefom ČERŇANOM

Najväčšie problémy sme mali s vymŕzaním vtokových objektov na vodných tokoch

 

Príchod nového roka bol poznamenaný poriadne chladným počasím. Hoci sa všade hovorilo o rekordoch, v minulosti to boli bežné zimné teploty. Postupne sme si od nich odvykli a v ostatných rokoch je pre nás vzácnosťou aj zasnežená krajina. Na Slovensku bol zaznamenaný aj arktický deň, noci boli mimoriadne chladné, na Orave dosiahli až -35,2 stupňa Celzia. Problémy  mali motoristi, železničiari sa borili s lomom koľajníc či primrznutými výhybkami, zamŕzali potoky a vyskytli sa záplavy, problémy boli so zásobovaním…

 

Veľmi vás zaskočilo toto chladné počasie? 

Ing. Jozef ČERŇAN, vedúci energetiky
Ing. Jozef ČERŇAN, vedúci energetiky

– Je pravdou, že za posledné roky bola zima mierna, teploty pár stupňov nad nulou a minimálne zrážky. Akosi sme si zvykli na teplejšie počasie a prírodu bez snehovej pokrývky. Kým v januári 2016 dosiahli teploty v noci minimum  -15 stupňov Celzia a v niektorých dňoch i plusové hodnoty +3 stupne Celzia, v tomto roku boli najnižšie nočné teploty zaznamenané v Železiarňach Podbrezová a.s.  -25 stupňov Celzia, v Lopeji  -27,5 stupňa Celzia, denné teploty dosiahli maximálne  -10 stupňov Celzia. Pri týchto vonkajších teplotách bola teplota vody v Hrone +0,1 stupňa Celzia a v Jasenici 0,5 stupňa Celzia. V týchto podmienkach dochádza k tvorbe srieňu a vymŕzaniu vodných tokov od dna, pri nižších prietokoch vody v tomto období za takýchto teplôt sú potoky v dolinách, Jasenici a niektoré úseky Hrona pokryté súvislou vrstvou ľadu.  Či nás zaskočilo toto počasie? Ani veľmi nie,  vodné elektrárne, zariadenia vtokových objektov – hatí  počas opráv  pripravujeme i na náročné  zimné podmienky.  Dôraz kladieme na funkčnosť mechanických častí čistiacich strojov – česlíc a funkčnosť elektrických ohrevov  stavidiel, ktoré sú inštalované na hati v Lopeji a nápustnom objekte malej vodnej elektrárne Predajná.

Obvykle každú zimu sa vyskytujú silné mrazy, no tie trvajú len niekoľko dní. Dôjde k miernemu otepleniu, teploty sa pohybujú málo pod nulou a vtedy nedochádza k takému  súvislému vymŕzaniu hatí a vodných tokov.  Avšak pri takýchto nízkych teplotách, aké sme zaznamenali začiatkom tohto roku, keď priemerná vonkajšia teplota dosiahla  -18,08 stupňa Celzia, sú neúčinné aj elektrické  ohrevy na stavidlách. No i pri teplote  -28 stupňov Celzia je veľmi náročné byť vonku a ešte i pracovať – uvoľňovať stavidlá rozrúšaním – sekaním ľadu. Pri takýchto podmienkach  máme jediný cieľ – udržať prietok vody  a funkčnosť zariadenia – ovládanie stavidiel, čo je veľmi dôležité pri manipulácii na hatiach, ak sú uvoľnené ľady a dajú do pohybu ľadové kryhy.

 

Ľadové kryhy na hati v Lopeji – foto archív energetiky
Ľadové kryhy na hati v Lopeji – foto archív energetiky

   

S čím ste mali najväčšie problémy? 

-Najväčšie problémy sme mali s vymŕzaním vtokových objektov na vodných tokoch, kedy sme sa borili so zabezpečovaním dostatočného množstva vody pre vodné elektrárne, a samozrejme,  aj priemyselnej vody pre výrobné prevádzkarne Železiarní Podbrezová a.s.  Problémy boli hlavne na potoku Štiavnička a Bystrianka, kde dochádzalo k vymŕzaniu koryta a hrozilo vyliatie potoka a zaplavenie okolitých pozemkov a štátnej cesty.  V malej vodnej elektrárni Predajná mrazy spôsobili primrznutie stavidiel, čím bola obmedzená možnosť  splavovania nahromadených ľadov v nápustnom objekte. Nepriaznivá situácia bola aj na rieke Hron,  kde na  hati Lopej nakopené ľady zablokovali jalový výpust. Nasledujúci vývoj počasia naznačuje, že nízke teploty budú pokračovať aj v budúcich dňoch a meteorológovia predpokladajú oteplenie najskôr začiatkom februára, takže budeme musieť  vynaložiť zvýšené úsilie pre zabezpečenie plynulej výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach a pri zabraňovaní vymŕzania hatí  a vodných tokov v nápustných objektoch, aby nedostatkom priemyselnej vody nebola ohrozená výroba vo výrobných prevádzkarňach. Problémy boli aj pri zabezpečovaní vykurovania objektov a výrobných hál. Nízke teploty sa prejavili aj v spotrebe zemného plynu, kedy sme museli pristúpiť k opatreniam pre zabránenie prekročenia odberu dohodnutého maximálneho množstva zemného plynu. Pri extrémne nízkych teplotách sme využili dvojpalivovú základňu Železiarní Podbrezová, kedy sme časť tepla v teplárni zabezpečovali prevádzkou jedného kotla na vykurovací olej. Počas týchto studených dní sme zaznamenali aj zamrznutie rozvodov pitnej vody, najmä nižších priemerov, ktoré sme operatívne odmrazovali. Vyskytli sa aj drobné poruchy na vykurovacích sústavách, ktoré sme priebežne odstraňovali  (prasknuté armatúry na vykurovacích systémoch…).

 

Pri takýchto podmienkach  máme jediný cieľ – udržať prietok vody  a funkčnosť zariadenia – ovládanie stavidiel, čo je veľmi dôležité pri manipulácii na hatiach, ak sú uvoľnené ľady a dajú do pohybu ľadové kryhy.

 

Ako ste sa s nimi popasovali?

-Pre odstraňovanie problémov z vymŕzania hatí sme v čase extrémne nízkych teplôt posilnili obsluhy vtokových objektov a v každej zmene boli priebežne rozbíjané ľady na prívodnom kanáli od hate  Mýto po hať Bystrá. Pri  vymŕzaní potokov popod mostíky sme ich za použitia technických prostriedkov  a v súčinnosti s prevádzkarňou doprava rozmrazovali a uvoľňovali. Na hati v Lopeji nakopené a uvoľňované kryhy sme za pomoci mechanizmov z prevádzkarne doprava vybrali z hate, čim bol uvoľnený jalový výpust do Hrona. S pomocou mechanizmov boli rozbité a uvoľnené aj ľadové kryhy na nápustnom objekte.

   Ďakujem všetkým zamestnancom prevádzkarne energetika, najmä obsluhám hatí v Lopeji, Bystrej, malej vodnej elektrárne Predajná a elektrárne Jasenie, ktorí ťažko fyzicky pracujú v tak náročných poveternostných podmienkach na čistení česlíc a zabezpečujú dostatok vody. Ďakujem aj zamestnancom prevádzkarne doprava za účinnú a operatívnu pomoc s mechanizmami pri rozmrazovaní a rozrušovaní ľadu na energetických zariadeniach.  Zima ešte nekončí, pretrvávajú stále nízke, najmä nočné teploty a očakávame, že aj pri postupnom otepľovaní  budeme musieť ešte vynaložiť veľké množstvo úsilia pri zabezpečovaní plynulej prevádzky technologických zariadení na vodných tokoch.