Za októbrové rekordy patrí všetkým zainteresovaným poďakovanie

Dosiahli sme historicky najväčšiu mesačnú realizáciu

 

Ilustračná foto z valcovne rúr objektívom A. Nociarovej
Ilustračná foto z valcovne rúr objektívom A. Nociarovej

Tohtoročný október dostal prívlastok rekordný v oblasti výroby, aj expedície. O priblíženie dosiahnutých výsledkov sme požiadali Ing. Ivana LIŠČINSKÉHO, vedúceho prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr:

– V októbri sme zaznamenali historicky najväčšiu mesačnú realizáciu valcovaných bezšvíkových rúr v objeme 12 400 ton. Plánovanú výrobu v realizácii sme prekročili o 300 ton.  Predpokladom k uvedenej rekordnej výrobe bolo prekročenie plánu v distribučnej výrobe o 708 ton a presun časti finalizácie na prevádzkareň ťaháreň rúr, kde sme sfinalizovali 654 ton rúr.

Ďalším predpokladom prekročenia bola každodenná optimalizácia valcovacieho programu a plánovania finalizácie rúr na jednotlivých technologických uzloch od rovnania, tlakovania, až po ochranu povrchu UV lakom. Dôležitým krokom bolo aj zabezpečenie dostatočnej predzásoby rúr pred kotlovou linkou a tým súvisiacej celkovej rozpracovanosti vo valcovni bezšvíkových rúr.

Druhým rekordným ukazovateľom v októbri bola hmotnosť naložených a vyvezených valcovaných bezšvíkových rúr. V uvedenom mesiaci sme naložili celkovo 13 791 ton rúr, z toho z prevádzkarne ťaháreň rúr 708 ton.

Po problémoch so skladovacími kapacitami v auguste a v septembri sme znížili zásobu hotových rúr o 1 367 ton, na objem 6 667 ton rúr. Hlavným prínosom bolo plnenie úloh dohodnutých na nakládkových poradách, a to príprava a prevoz materiálu na nakládku počas víkendov, na základe špecifikácií do automatizovaných skladov pre zrýchlenie nakládky. Ďalším prínosom bola nakládka počas nedeľných nočných zmien a prechod v expedícii valcovne bezšvíkových rúr na štvorzmenný nepretržitý  pracovný režim .

Za dosiahnutie uvedených výsledkov patrí poďakovanie zamestnancom valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr a všetkým zamestnancom obslužných prevádzkarní a odborov.

Pohľad do expedičného skladu.
Pohľad do expedičného skladu.