Zmena v dopravnom značení

Dodržujte nové pravidlá

 

ZMENA V DOPRAVNOM ZNAČENÍ - foto: A. Nociarová

 

   Dňa 31. októbra 2017 boli ukončené práce na úprave vjazdu z cesty I/66 do bývalého areálu „píly Štiavnička“ (v súčasnosti areál v majetku ŽP a.s.).

Na základe platných povolení bola táto úprava riešená ako drobná stavba, pozostávajúca zo zapílenia krajnice a položenia nového živičného povrchu

s odvodňovacím žľabom a taktiež aj prečistenie odvodňovacej priekopy. Zároveň bolo v priestore vjazdu vyriešené aj  napojenie na miestnu komunikáciu k sídlisku Štiavnička.

Aj keď šlo o práce malého rozsahu pri úprave pôvodného odbočenia, vybavovanie všetkých povolení, súhlasov a riešenie rôznych kompromisov zabralo tri roky, takže som veľmi rád, že sa to nakoniec podarilo.

Finančne sa okrem ŽP a.s. na úprave podieľala aj obec Podbrezová a SSC IVSC Banská Bystrica, ktorým ďakujem za ústretovosť.

Podstatou úpravy, na základe pripomienok SSC IVSC Banská Bystrica, bolo eliminovať a zmenšiť dĺžku možného vjazdu a výjazdu vozidiel z/na  cestu I/66 v tomto mieste, ďalej zamedziť poškodzovaniu a odlupovaniu krajnice cesty I/66 a vynášanie kameňov a prachu z nespevnenej plochy na cestu I/66.  Zároveň ide aj o zlepšenie bezpečnosti vjazdu a výjazdu vozidiel.

Vodiči si musia uvedomiť,  že:

– nejde o štandardnú križovatku, ide len o možné povolenie odbočenia z/na cestu I/66,

– miesto odbočenia nemá odbočovacie pruhy na ceste I/66,

– miesto odbočenia  je v extraviláne obce cesty I/66,  kde je povolená rýchlosť 90 km/h,

– výhľadové pomery sú také, že vozidlá v smere od Brezna sa približujú z miernej zákruty pri rýchlosti 90 kilometrov za hodinu.

 

Z tohto dôvodu bolo  projektantom navrhnuté a ODI PZ Brezno spolu s Okresným úradom BB OCDaPK  schválené, trvalé dopravné značenie pri odbočení na cestu I/66 dopravnými značkami: P2 STOP daj prednosť v jazde! + C2 prikázaný smer v pravo. To znamená, že vozidlá môžu odbočovať na cestu I/66 len v smere do Banskej Bystrice. Na základe takto schválených povolení boli aj dopravné značky nainštalované.  Žiadam vodičov, ktorí používajú uvedený vjazd a výjazd, aby sa s dopravným značením stotožnili a dodržiavali pravidlá cestnej premávky.