Poďakovania a spomienky

 

 

POĎAKOVANIA

   

Jan Turna

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým spolupracovníkom a susedom, ktorí  prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata, švagra a krstného otca

Jána TURŇU z Čierneho Balogu.

Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zvlášť ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY 

 

Miroslav Bucko

„Čas rýchlo plynie, ale spomienky zostávajú.“

Dňa 17. augusta sme si pripomenuli trinásť rokov od poslednej rozlúčky s

Miroslavom BUČKOM z Podbrezovej.

S láskou spomínajú mama, deti, sestra s rodinou, vnučka a bývalá manželka

 

Jan Bucko

„Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“

Dňa 24. novembra uplynie štyridsaťjeden rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Ján BUČKO z Podbrezovej.

So smútkom v srdci spomíname manželka, dcéra s rodinou a vnúčatá

 

 

Elena Spilaková

Dňa 10. novembra  uplynuli dva roky odvtedy, ako sme sa naposledy rozlúčili s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou

Elenou ŠPILÁKOVOU z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname

 

 

Jan Hrban

Dňa 25. novembra  si pripomenieme šestnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil  náš drahý otec a starý otec

Ján HRBÁŇ z Podbrezovej.

S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou

 

 

Juraj Kohutik

Dňa 29. novembra uplynie osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú  manželka, deti s rodinami, súrodenci a ostatná rodina