V oceliarni realizovali strednú opravu

Pohľad na demontovaný otočný dopravník pece EAF, na ktorom sa uskutočnila výmena podvozkov a koľaje otoče. Foto: M. Oravec

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 5. do 9. decembra. Podieľali sa na nej interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby, elektroúdržby a výrobní pracovníci oceliarne. Do strednej opravy boli v značnom rozsahu zapojené aj prevádzkarne doprava a energetika. Z dôvodu veľkých rozsahov prác sme naše kapacity doplnili aj zamestnancami externých firiem, s ktorými máme dlhoročne dobré skúsenosti, ako napríklad firmy Stainless master a Eco next. Celkovo sa na oprave podieľalo desať externých firiem, ktoré pre nás zabezpečovali rôzne špecifické práce.

Oprava sa uskutočnila vo všetkých strediskách oceliarne. Z väčších prác na peci EAF bolo vymenené vodou chladené veľké veko, pri ktorom máme nastavenú životnosť na jeden rok. Vymenili sme aj otočné kĺby pripojenia chladenia pevného kolena a nosník pre uchytenie troskového žľabu, ktorý bol už značne deformovaný. Nastavovali a menili sme vodiace kladky stĺpov ramien elektród. Demontovali sme násypku prísad do pece, ktorá bola zrenovovaná a bol zväčšený jej objem. Na otočnom dopravníku sme vymenili značne poškodenú koľaj a podvozky dopravníka.

Revízia ramena číslo 2

Každú strednú opravu zasielame jedno z troch ramien na mechanickú dielňu v novom závode, kde vykonajú jeho revíziu. Tentokrát bolo na rade rameno číslo 2. Po niekoľkých rokoch sa na ňom uskutočnila aj kompletná výmena elektrickej izolácie, ktorú nám ďalej popísal majster elektroúdržby Michal Vojenčiak:

„Rameno elektródy musí byť odizolované od ostatnej konštrukcie pece. Stav tejto izolácie sa pravidelne kontroluje počas stredných opráv. Počas prevádzky vznikajú vplyvom tepla a mechanického namáhania vo vrstvenej izolácii drobné praskliny zhoršujúce izolačné vlastnosti. Počas uplynulých rokov sa vždy odstránila len vrchná vrstva izolácie a naniesla sa nová, vnútorné vrstvy ale zostávali pôvodné. Aj vďaka trochu dlhšej decembrovej oprave sme sa rozhodli vymeniť všetky vrstvy izolácie. Už počas demontáže sa tento krok ukázal ako potrebný, keďže vo vnútorných vrstvách boli praskliny dlhé aj niekoľko centimetrov. Počas troch dní pracovníci elektroúdržby úplne odstránili všetky vrstvy izolácie z obidvoch nosných domcov ramena a naniesli ich nanovo. Vrchná požiarno-odolná vrstva potrebovala navyše dva dni na vytvrdnutie, aby plnila izolačnú funkciu, až potom mohlo byť rameno spätne namontované na pec EAF.“

Ďalšie práce počas opravy

Na peci LF bola vymenená značne opotrebovaná násypka prísad a nahradili sme zastaraný stavoznak autoklávu v hydraulike za nový typ. Bola vymenená stanica vzduchovej pošty na peci aj stanica v laboratóriu.

Na zariadení plynulého odlievania bola vystužovaná konštrukcia vo vnútri sekundárnej komory a boli vymenené obslužné plošiny na druhom a treťom liacom prúde. Vymenili sme ventilátor odsávania pár a koleno s časťou potrubia okujovej vody zo sekundárnej komory. Preventívne, ako každú strednú opravu, sme vymenili ťažno-rovnacie stolice, tentokrát na prvom liacom prúde. Preventívne bol vymenený káblový nosič rezačky na treťom prúde a vymenený nosník odbavovacích sklzov pod rezačkami. Na chladníku bola zrenovovaná roštnica a vymenené brzdy pohonu chladníka.

Na zdvíhacích zariadeniach boli väčšie práce vykonané na žeriave číslo 234. Ide o strategický liaci žeriav, na ktorom boli vymenené obidve prevodovky pojazdu veľkej mačky a dve záberové kolesá na veľkej mačke, ktorej nosnosť je 125 ton. V expedičnej hale, na žeriave číslo 239, sme vymenili obidve prevodovky pre pojazd mosta a dve pojazdové kolesá na moste. Na homogenizačnom šrotovom poli, na žeriave číslo 321, bolo vymenené zdvihové lano a jedno pojazdové koleso na moste žeriava.

Z elektrických prác, okrem spomínanej práce na výmene elektro izolácií na ramene číslo 2 EAF, bola vykonaná vlastnými kapacitami čiastočná výmena kabeláže na veľkej mačke strategického sádzacieho žeriavu číslo 269 s nosnosťou 160 ton. V čerpačke bol preventívne vymenený motor na čerpadle okujovej vody.

Ako každú strednú opravu, zamestnanci odboru riadenia a zabezpečenia kvality skontrolovali lopatky ventilátorov odsávania elektrickej oblúkovej pece a pomerali hrúbky stien vodou chladených komponentov odsávacieho potrubia EAF. Výsledky ich meraní sú pre nás dôležité pre vyhodnotenie životnosti dielov.

Pokračovanie strednej opravy

Odstávka zariadení sa neskončila posledným dňom plánovanej strednej opravy. Naďalej pokračoval výrobný prestoj oceliarne, v ktorom sa v termíne od 12. decembra uskutočnilo meranie na zariadení plynulého odlievania firmou Danieli. Dôvodom bolo zistenie aktuálneho technického stavu zariadenia pre prípadné korekcie, ako aj príprava zmapovania zariadenia pre plánovanú rozsiahlu rekonštrukciu sekundárnej komory v augustovej strednej oprave v tomto roku. Bolo vykonané meranie zdvihov a oscilácie kryštalizátorov na oscilačných stoloch a meranie rádiusu oporných valcov v sekundárnej komore od kryštalizátorov po ťažno-rovnacie stolice. Taktiež sa uskutočnilo vytyčovanie referenčných bodov pre potreby týchto meraní, ako aj pre plánovanú rekonštrukciu. Počas meraní boli naši zamestnanci údržby nápomocní firme Danieli podľa ich požiadaviek demontážnych a montážnych prác nevyhnutných pri meraní.

V tomto termíne sme využili čas odstávky na pokračovanie v kontrolách a opravách strojných zariadení pre dosiahnutie čo najlepšieho technického stavu. Vyčistili sme nádrž hydrauliky EAF a prefiltrovali hydraulickú kvapalinu Montral v objeme približne osem metrov kubických. Skontrolovali a vykonali sme údržbu dopravníkov prísad, posuvných brán, podvozkov doghouse, atď.

Spustenie výroby sa uskutočnilo podľa plánu, 16. decembra, v prvej zmene. Veríme, že vykonané práce počas strednej opravy udržia technologické zariadenia v prevádzkyschopnom stave s minimálnou poruchovosťou a vysokou kvalitou výroby a že aj nasledujúce opravy zvládneme v požadovanom termíne a kvalite.

Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na strednej oprave priamo, ale aj nepriamo, ako napríklad odbor zásobovania, ktorý sa snaží dodržiavať všetky nami požadované termíny dodania materiálov, čo je pre nás obzvlášť dôležité.