Roman Veverka: Najviac si cením spoľahlivosť nášho kolektívu

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. má za sebou úspešný rok. Napriek všetkým prekážkam sa jej vedenie dokázalo s nástrahami vysporiadať, a preto sa aj hodnotenie uplynulých dvanástich mesiacov nesie v pozitívnom duchu. Roman Veverka, generálny riaditeľ spoločnosti, sa v rozhovore obzrel za predošlým obdobím, zbilancoval dosiahnuté výsledky a prezradil, čo očakáva od roku 2023.

Skúsme na úvod zhodnotiť uplynulý rok. Aký bol v spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.?

– Ak by som ho mal vystihnúť jedným slovom, použijem prívlastok úspešný. Prekonali sme väčšinu nástrah, ktoré nám postupne z rôznych smerov prichádzali do cesty a výsledky nasvedčujú, že sme túto prekážkovú dráhu zvládli výborne. To nás však určite nezvádza na nejakú prehnanú hrdosť či uspokojenie. Nefungujeme na poli podnikania prvý rok, a preto sme si vedomí, že úspech je síce povznášajúci a opojný, ale tak, ako všetko iné, ani tento netrvá večne. Preto zostávame pri zemi a postupne plníme naše vytýčené ciele.

Čo bolo pre vás najpovzbudivejšie v roku 2022?

– Najviac si cením spoľahlivosť kolektívu našej spoločnosti. Aj minulý rok sa potvrdilo, že napriek značnému teritoriálnemu rozptýleniu sme zohratý tím, ktorý v prípade potreby dokáže bez enormného vypätia dlhodobo plniť požadované úlohy. Na to je potrebné nielen každodenné pracovné nasadenie každého jedného nášho zamestnanca, ale aj súčinnosť zo strany akcionárov a vedenia spoločnosti. Som presvedčený, že v našom prípade je podpora založená na férovosti a úprimnosti, čoho dôkazom sú dosiahnuté výsledky. Čím ďalej, tým viac sa mi potvrdzuje, že investície do zamestnancov sú z hľadiska dlhodobej prosperity firmy to najdôležitejšie. A keďže sme aj po minulé roky na túto oblasť kládli dôraz, pri stanovovaní tohtoročných cieľov ide o jednu z našich priorít.

Hoci bol rok 2022 úspešný, museli ste sa popasovať s mnohými prekážkami. Čo vás najviac potrápilo a vďaka čomu sa vám podarilo nástrahy prekonať?

– Bez toho, aby som ktorúkoľvek udalosť zľahčoval, znovu musím zdôrazniť, že prvoradým predpokladom pre zvládnutie problémov bola vyspelosť našich zamestnancov. Negatívnych udalostí bolo viac. Na začiatku roka sme s obavou predpovedali vývoj priemyselnej produkcie a vplyvov nového vírusu na globálnu ekonomiku. Nestačilo. Prišiel vojnový konflikt za našimi hranicami. Nasledovali inflačné rasty, pribrzďovanie ekonomík, zvyšovanie úrokových sadzieb, pokles dopytu po výrobkoch a službách. Na jeden rok ohromne veľa negatívnych vplyvov.

Je interesantné, že napriek všetkému sa trhy dokázali veľmi rýchlo týmto vplyvom prispôsobiť. A druhá zaujímavosť v tejto súvislosti je, že problémy, ktoré sa v minulých obdobiach javili ako neprekonateľné, boli rýchlo vyriešené a takmer zabudnuté.

Čomu pripisujete, že problémy boli takto rýchlo vyriešené?

– Je to dôsledok toho, že žijeme rýchlu dobu, ktorá nás núti okamžite reagovať na nové a nové situácie. Čo platilo včera, je dnes neaktuálne. Alebo, trochu nadnesene, dnešné noviny budú zajtra na dne odpadkového koša.

Na jednej strane je to škoda, lebo minulosť je okrem iného zdrojom skúseností, ktoré pri dostatku času a zdravého rozumu dokážeme využiť pri riešení súčasných situácií. Na druhej strane nás to núti byť odolnejší voči novým vplyvom, sme nútení ich prijať a prispôsobiť sa im operatívnejšie a nekompromisnejšie. Dôležité je, že väčšina našich rozhodnutí a konaní mala správne smerovanie a viedla k posilňovaniu a rozvoju našej spoločnosti.

V minulom roku ste pokračovali aj v rôznych investičných akciách. Čo všetko sa vám podarilo v tomto smere?

– Okrem každoročnej prirodzenej obnovy hnuteľného majetku sme značnú časť prostriedkov investovali do úpravy a modernizácie objektov a plôch našich prevádzok. Taktiež sme posilnili technologické vybavenie stredísk v oblasti spracovania neupravených druhov kovových odpadov.

Osobitnú kapitolu tvoria investície do rozvoja prevádzkového portfólia, ktoré posilňujú pozíciu našej spoločnosti na trhu so spracovaním kovového odpadu. Zvláštne postavenie medzi nimi má minuloročné nadobudnutie komplexného zariadenia na zber a spracovanie kovových odpadov v Nových Zámkoch a Leviciach.

Je pred nami rok 2023, ktorý prináša mnoho otáznikov. S akými cieľmi a víziami do neho vstupujete?

– Tieto časy sa vyznačujú značnou nepredvídateľnosťou. Prihliadajúc na túto skutočnosť, ale aj v kontexte s vyššie uvedeným, sa budeme riadiť postupmi, ktoré sa nám v posledných rokoch osvedčili. Pre rozšírený rozvoj majetku spoločnosti máme vždy pripravený balík akcií, z ktorého podľa aktuálnych podmienok a možností zaraďujeme jednotlivé položky do realizácie.

Naďalej sa budeme snažiť posilňovať našu pozíciu slovenského lídra v spracovaní starých vozidiel. Rozširovaním prevádzkových kapacít budú rásť aj naše preferencie na trhu s oceľovým šrotom a iných kovových odpadov. Chceme si udržať a prehlbovať povesť stabilného a spoľahlivého obchodného partnera.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o mimoriadne vlaňajšie výsledky a zároveň im prajem pevné zdravie a úspešný rok 2023.