Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr dopadla dobre

Defektomat hornej linky, kde bol vymenený stôl skúšobnej hlavy a vodiacich treibrov.
Foto: M. Trebula

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola zrealizovaná v termíne od 19. do 22. júna. Po ukončení opravárenských prác sme postupne odskúšali funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v prvej zmene – bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia v príprave vsádzky a výrobe lúp. V druhej zmene sme následne uskutočnili teplé skúšky spojené s valcovaním.

Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby valcovne bezšvíkových rúr, hlavnej mechanickej dielne centrálnej údržby, elektroservisu, automatizácie, energetiky, dopravy, zásobovania a závodného hasičského útvaru. Okrem interných zamestnancov nám pomáhali aj externí pracovníci, a to z BIS Slovensko, s.r.o., Stainless Master, s.r.o., Hutné Montáže Košice, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., LubTec-SK, s.r.o., ZŤK, s.r.o., VELURADO, s.r.o., BBF elektro, s.r.o. a ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, spol. s r.o. Na uvedené firmy sme sa obrátili s požiadavkou o pomoc z úzko špecializovaných, ale aj kapacitných dôvodov.

Práce počas opravy

Väčšinu naplánovaných úloh sme zrealizovali v požadovanej kvalite. Práce počas strednej opravy sme koordinovali prostredníctvom každodenného riadiaceho štábu opravy. Odborné opravárenské práce boli riadené a organizované predovšetkým vedúcimi zamestnancami centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr. Organizácia prác pomocného charakteru, ako čistenie výrobných prostriedkov, boli riadené vedúcimi zamestnancami valcovne bezšvíkových rúr.

Z dôvodu veľkého rozsahu prác možno spomenúť len niektoré. Na doprave pred nožnicou Lindemann sme vymenili prekladač z váhy. Na nožnici Lindemann bola prekontrolovaná brzda predlohovej hriadeli. Na doprave pred karuselovou pecou boli vymenené dopravníkové sekcie v úseku tlačky na reťazový dopravník pred karuselovou pecou. Takisto boli nahradené dopravné reťaze, hnacia hriadeľ, hnané kolesá, 11 kusov vozíkov, zdvíhací stôl a rošt reťazového dopravníka pred karuselovou pecou. Na vyťahovacom zariadení z karuselovej pece sme vymenili vyťahovacie rameno. Na doprave za karuselovou pecou bola vymenená páka presunu blokov a dopravníkové sekcie č. 1 a 12.

Vymenený vykladač z dierovacieho lisu. Foto: M. TrebulaNa dierovacom lise bol opravený vyrážač, ďalej vymenený kontajner a vykladač z dierovacieho lisu. V hydraulickom systéme dierovacieho lisu sme vymenili čerpadlo č. 1 s novým základom a elektromotorom, taktiež sme nahradili ďalšie opotrebované hydraulické prvky. Na elongátore boli vymenené reťaze tlačky do elongátora. V akustanici tlakovej vody sme nahradili rozvodné valce čerpadla č. 3 a 4. Boli vymenené poškodené časti sacieho a prepadového potrubia čerpadiel a taktiež ostrekový box pred redukovňou. Na pretlačovacej stolici boli nahradené v úseku pohyblivých viek kozlíky na ľavej strane spolu s dispozíciou blokovania, držiaky horných pojazdových líšt spolu s lištami v úseku uloženia pastorkov pohonu ozubenej tyče. Na odvalcovacej stolici s dopravou sme vymenili dopravné valce pred aj za odvalcovacou stolicou.

Na spätnej doprave tŕňových tyčí v úseku vodného chladenia a mazania tŕňových tyčí boli nahradené dopravné valce. Na tepelnej stabilizácii tŕňových tyčí prebehla výmena roštnice. Na dopravnom úseku ku krokovej peci pred redukovňou bol opravený nárazník. Na krokovej peci pred redukovňou boli vymenené poškodené roštnice krokovadiel pece aj dopravné valce výbežného dopravníka z pece. Na redukovni sme nahradili dopravné valce na vstupnom dopravníku a vymenená bola prevodovka č. 8 pohonu stojanov redukovne. Na krokovom chladníku sme vymenili opotrebované valce vstupného a výstupného dopravníka. Opravené bolo tiež striasanie krokového chladníka. Na pílach FRAMAG č. 2 a 3 sme opravili dĺžkovú zarážku č. 2 V úpravni rúr bola zrealizovaná oprava poškodených dopravných zariadení. Na defektomate hornej linky bol vymenený stôl skúšobnej hlavy a vodiacich treibrov. Vymenili sme aj prevodovky pohonu hviezdicového prekladača. Zrealizovaná bola aj pravidelná polročná údržba na defektomatoch.

Elektroúdržba

Okrem úloh zrealizovaných strojnou údržbou boli uskutočnené práce elektroúdržbou, ktoré spočívali v kontrole elektrického zariadenia a výmene poškodených častí a elektrických prvkov. Menili sa motory na všetkých úsekoch podľa potreby a prebehla kontrola 6kV motorov pre hydrauliku dierovacieho lisu firmou ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, spol. s r.o. Medzi práce väčšieho rozsahu možno zaradiť výmenu hlavných pohonov redukovne č. 11 a 12. Taktiež sme zrealizovali prípravné práce, a to osadenie prepojovacích skriniek a trás kabeláže firmou BBF elektro, s.r.o., pre modernizáciu priečnej dopravy kabín č. 18 a 19, ktorá sa uskutoční v decembrovej strednej oprave.

Najbližšie týždne a mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť a veríme, že budeme môcť konštatovať, že všetky zrealizované práce dopadli z kvalitatívneho hľadiska dobre. Sme presvedčení, že nemalé finančné prostriedky investované do zlepšenia stavu a modernizácie zariadenia boli použité účelne a efektívne.

Na záver môžeme konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených na oprave veľké množstvo práce, za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.