Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V júni boli zverejnené:

Organizačné normy

Pokyn PO-022/2022

revízia 0, zmena I

Požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

poskytované v podmienkach ŽP a.s.

Pokyn PO-162/2015

revízia 4, zmena II

Interné kódy výrobkových skupín

Pokyn PO-175/2021

revízia 7, zmena II

Strategické a nestrategické materiály a služby

Pokyn PO-208/2023

revízia 3, zmena 0

Výkon kontroly zamestnávateľom u dočasne práceneschopných zamestnancov ŽP a.s.

Smernica S-264/2023

revízia 4, zmena 0

Príprava a vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 12/2023

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci jún 2023

Rozhodnutie č. 13/2023

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci júl 2023

Opatrenie č. 03/2023

Odstránenie nedostatkov a doporučení z dohľadového auditu systému manažérstva kvality

Oznámenie č. 03/2023

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm