Investície a realizované projekty potvrdzujú správnosť rozhodnutí

Jedna z budova v areáli bývalej nemocnice v Podbrezovej. Foto: R. Rybovič

Vedenie akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová neustále realizuje väčšie či menšie investičné akcie. Ich cieľom je zvýšenie produktivity práce, zníženie energetickej náročnosti, zvyšovanie kvality a ďalšie. Spoločnosť investuje najmä do výrobných zariadení, avšak tok finančných prostriedkov je smerovaný i do iných odvetví.

O jednotlivých investíciách pravidelne informujeme aj čitateľov novín Podbrezovan. Za všetky môžeme spomenúť v týchto dňoch ukončovanú väčšiu rekonštrukciu budov Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, začatú v máji minulého roka, priebežnú obnovu vozového parku v prevádzkarni doprava či výmenu trávnika v Zelpo aréne. Tie patria k „najčerstvejším“ a najväčším projektom ostatného obdobia, mimo investícií do technológií. Nemožno zabudnúť ani na hrad Ľupča, ktorý naša spoločnosť systematicky obnovuje už viac ako dve desaťročia.

Investícií sú však desiatky a nie je možné spomenúť všetky. Majú ale spoločného menovateľa. Predchádza im dôsledná príprava, aby bola ich realizácia čo najefektívnejšia. V súčasnosti sú mnohé projekty stále rozbehnuté, ďalšie sú vo fáze finálnych príprav a viaceré sa už podarilo úspešne ukončiť.

Jedným z nich bol aj projekt výmeny zdroja tepla v hoteli Stupka. Do kotolne hotela boli v uplynulom roku namontované dva kotly značky HEIZOMAT RHK AK 200, spaľujúce drevenú štiepku. Nahradili predchádzajúci zdroj tepla v hoteli – elektrickú energiu. Projekt bol realizovaný ešte v uplynulom roku, ale jeho efektívnosť sa ukázala najmä pri bilancovaní zimnej vykurovacej sezóny. Vďaka novým vyhrievacím telesám došlo k výraznej úspore nákladov.

„Cieľom výmeny zdroja tepla v hoteli Stupka bolo zlepšenie energetickej hospodárnosti stavby a zároveň zlepšenie štandardu technického zariadenia budovy. Spolu s kotlom sme inštalovali aj ďalšie doplňujúce prvky, ako expanzné nádoby, čerpadlá, riadiaci systém kotolne, úpravňu vody, zásobníkový ohrievač teplej úžitkovej vody a viaceré bezpečnostné a zabezpečovacie prvky,“ informoval Peter Drugda z odboru technického a investičného rozvoja.

Úspora nákladov

Súčasťou výmeny bola aj montáž nového montovaného viaczložkového nerezového komína s vyvedením nad strechu, cez ktorý sú odvádzané spaliny z kotolne. Tieto spaliny sú za kotlami čistené cyklónom pre zamedzenie znečistenia rekreačného areálu. „Okrem neho sme osadili uzemnenie a bleskozvod komína,“ doplnil P. Drugda.

Vďaka inštalácii nových kotlov a príslušenstva boli znížené náklady na elektrickú energiu v hoteli Stupka o desiatky percent.

Výmena okien

Obnovou, ktorej cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti, prešla aj ubytovňa na sídlisku Štiavnička. Pracovníci externej firmy vymenili okná na budove i vstupné dvere hlavného vchodu.

„Pôvodné okná neboli v ideálnom stave. Boli zastaralé a tým pádom ani dobre netesnili. Ich výmena bola nevyhnutná,“ povedal Jozef Hebeň z odboru technického a investičného rozvoja, pod ktorého dohľadom boli všetky úlohy realizované. Týmto krokom sa ušetria nielen náklady na prevádzku budovy, ale sa zvýši aj komfort ubytovaných.

„Okná sme menili v ubytovacej časti, ale aj na prízemí, v posilňovni a v spoločenskej miestnosti. Práce boli realizované za plnej prevádzky zariadenia. Ubytovaní hostia boli v prípade potreby presunutí na inú izbu. Okná sú plastové a práce trvali necelý mesiac. V súčasnosti je už budova v plnej prevádzke. Od tohto kroku si sľubujeme výrazné zníženie nákladov na energie, keďže nové okná a vstupné dvere majú neporovnateľne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako pôvodné,“ uzavrel J. Hebeň.

Búranie nemocnice

Ďalším, pomerne náročným projektom, bude aj odstraňovanie objektov zdravotníckeho zariadenia – bývalej Nemocnice s poliklinikou Podbrezová. O búracích prácach sa hovorilo už dlhšie, externá firma z Brezna ich začne realizovať v najbližších dňoch. Ako informoval Martin Sladký, vedúci odboru technického a investičného rozvoja, nehnuteľnosti už doslúžili a neplnia svoj účel.

„V súčasnosti sú stavby nevyhovujúce, preto dôjde v nasledujúcich týždňoch k ich zbúraniu. Objekty boli dlhodobo neudržiavané a postupne chátrali. Po ukončení prevádzkovania nemocnice boli odpojené od inžinierskych sietí. Ich asanáciou dôjde k zhodnoteniu pozemku v intraviláne Podbrezovej, ktorý je v majetku akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová,“ doplnil M. Sladký.

Objekty boli postavené v rokoch 1930 až 1955. Čo bude stáť na ich mieste, to v súčasnosti ešte známe nie je a bude sa o tom rozhodovať v budúcnosti.

Téme búrania nemocnice, ale i ďalším investičným akciám, sa budeme venovať aj v nasledujúcich vydaniach novín Podbrezovan.