Rok 2019 v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová

 

Plán výsledku hospodárenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. pre rok 2019 pred zdanením bol stanovený v hodnote 7 677 tisíc eur zisku, z toho v hospodárskej (prevádzkovej) činnosti 3 674 tisíc eur.

Prvý polrok roku 2019 bol veľmi dobrý, kedy sme dosiahli v hlavnej činnosti o 3,8 milióna eura viac zisku ako stanovoval plán, avšak v druhom polroku, v dôsledku zníženia dopytu po našich výrobkoch, došlo k poklesu výroby, k zníženiu predaja našich výrobkov, ako aj k poklesu predajných cien, ktorý bol rýchlejší ako pokles cien vstupných materiálov. V dôsledku tejto situácie sa nám nedarilo v mesiacoch druhého polroka plniť plán, ale nakoniec skutočný výsledok hospodárenia v hospodárskej činnosti za rok 2019 bol zisk 2 739 tisíc eur. Vďaka dividendám od dcérskych spoločností finančný výsledok hospodárenia bol zisk 4 387 tisíc eur.

Tržby za naše výrobky a služby sme dosiahli vo výške 251 miliónov eur, v porovnaní s plánom je to menej o 44 miliónov eur. Náklady na výrobnú spotrebu boli v skutočnosti nižšie len o 33 miliónov eur.

Účtovná hodnota majetku spoločnosti ŽP a.s. ku koncu roka 2019 predstavuje hodnotu 280,6 milióna eur. Dlhodobý hmotný majetok medziročne vzrástol o 5,2 milióna eur.

Celková výška preinvestovania bola 15,9 milióna eur. Majetok spoločnosti je krytý vlastnými zdrojmi na úrovni 75 percent, úverová zadlženosť je 11,5 percenta.

Pravdivosť a preukázateľnosť zobrazenia finančnej situácie a výsledku hospodárenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. k 31. decembru 2019 overila a potvrdila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.