Dúfam, že sa v najbližších týždňoch vrátime do práce

 

Pán riaditeľ, keď ste nedávno v rozhovore pre Podbrezovan konštatovali, že prioritou bude pružne reagovať a čo najlepšie sa prispôsobiť trhovým podmienkam, ešte ste netušili čo príde v nasledujúcom období. Dnes, tak ako celý svet, aj vaša spoločnosť prežíva obdobie, na ktoré nikto nebol pripravený a ktoré sa nikomu azda ani neprisnilo. Môžete nám priblížiť, ako prežívate tieto dni a ako sa podpísala súčasná kríza na chode vašej spoločnosti?

– Máte pravdu, dôvody pre ktoré sme sa pripravovali na riešenie možnej krízovej situácie a ktoré som nedávno uvádzal, boli úplne odlišné. Napriek tomu, že sme na začiatku roka rokovali so zástupcami zamestnancov o možnom krátení pracovného času v rozsahu niekoľkých dní v mesiaci, vývoj a nábeh objednávok na nasledujúce obdobie nás napĺňal optimizmom, nakoľko zákazky na mesiace marec, apríl a máj boli na dobrej úrovni. Predpokladali sme, že v krátkom čase budeme môcť od týchto opatrení upustiť.

Rozšírenie epidémie koronavírusu však veľmi rýchlo zmenilo podmienky a viac-menej zasiahlo do prevádzky každej spoločnosti. V súlade s nariadeniami španielskeho ministerstva zdravotníctva sme v našich spoločnostiach už vo februári začali realizovať celý rad opatrení zameraných na ochranu zdravia zamestnancov a na zamedzenie šírenia epidémie. Oficiálne tak neevidujeme ani jeden prípad z radov našich zamestnancov, napriek tomu, že autonómne spoločenstvo Katalánsko, v ktorom sa obidve spoločnosti nachádzajú, je aktuálne s počtom viac ako 34 tisíc pozitívne testovaných, jedno z najviac postihnutých v rámci Španielska.

V polovici marca, v priebehu niekoľkých dní, ohlásili prerušenie výroby významní európski, ako aj americkí výrobcovia v automobilovom priemysle, do ktorého smeruje prevažná väčšina našich výrobkov. To ovplyvnilo celý rad subdodávateľov a znamenalo pozastavene objednávok zo strany mnohých našich španielskych, francúzskych a následne aj amerických zákazníkov. Po prehodnotení situácie a stavu zákaziek na apríl, bol od 24.marca upravený výrobný program tak, aby sme zabezpečili plynulé zásobovanie zákazníkov, ktorých prevádzku táto mimoriadna situácia neobmedzila. Súbežne bol zo strany vedenia pripravený plán na postupné znižovanie a od pondelka 6. apríla úplné pozastavenie výroby v obidvoch prevádzkarňach, s výnimkou sekcie delenia rúr a centrálneho expedičného skladu.
Po podpise dohody s odborovou organizáciou bola 30. marca podaná na príslušný úrad práce žiadosť v súlade s platnou legislatívou umožňujúcou v takýchto prípadoch jednostranné skrátenie pracovného času, respektíve dočasné prerušenie pracovných zmlúv, známe pod názvom ERTE (Expediente de Regulación temporal de Empleo). Ide o systém pomoci zamestnávateľom, ako aj zamestnancom, udržať pracovné miesta po dobu potrebnú na prekonanie krízovej situácie. Podobný, aký sa v Nemecku používa pod názvom „Kurzarbeit“ a ktorého zavedenie presadzujú zamestnávatelia na Slovensku. Zamestnanci sú tak v dohodnutom rozsahu ERTE legálne dočasne nezamestnaní a podľa zákona im vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti. Tú upravuje všeobecný zákon o sociálnom poistení, pričom dĺžka podpory je individuálna, v závislosti od platenia príspevkov sociálneho poistenia každého zamestnanca počas šiestich rokov bezprostredne predchádzajúcich stavu nezamestnanosti a jej maximálna hranica je stanovená na 720 dní. Prvých 180 dní sa tak zamestnancovi vypláca podpora vo výške 70 percent priemernej mzdy a od 181 dňa je to 50 percent. Počas dočasného prerušenia zmluvy však spoločnosť stále udržuje zamestnanca v stave na platenie poistného za zamestnávateľa.

Výroba je tak aktuálne dočasne pozastavená, pričom s výnimkou expedičného skladu, sekcie delenia rúr a minimálneho servisu jednotlivých úsekov, je väčšine zamestnancov, rovnako ako v roku 2009, dočasne prerušená pracovná zmluva. Rýchla realizácia zavedených opatrení tak znamená výraznú optimalizáciu nákladov a zmiernenie negatívnych ekonomických dopadov v tejto zložitej situácii.

Priblížite nám obmedzenia počas núdzového stavu v Španielsku?

– Španielsko patri medzi najviac postihnuté krajiny sveta a vláda dnes čelí kritike, ako aj niekoľkým žalobám, za postup pri riešení tejto krízy. Dňa 14. marca bol vyhlásený núdzový stav a obmedzenie obyvateľstva v pohybe, v oveľa prísnejšom režime, aký platil počas veľkonočných sviatkov na Slovensku. Povolený je len nákup potravín a liekov v nevyhnutnom rozsahu, cesta za účelom zdravotného ošetrenia, ako aj cesta do práce. V aute však nemôže cestovať viac ako jedna osoba a je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa s uvedením miesta výkonu práce. Nákupy zabezpečuje vždy len jedna osoba a sú obmedzené na najbližšie supermarkety a lekárne. Pri kontrolách je potrebné predložiť doklad o zaplatení, na ktorom je uvedený čas nákupu. Použitie dopravných prostriedkov alebo pohyb mimo uvedených trás sa považuje za porušenie núdzového stavu a fyzickej osobe môže byt uložená pokuta do 30 tisíc eur. Akékoľvek športové aktivity, prípadne vychádzky do prírody sú zakázané. Platnosť karantény v tomto rozsahu bola už dvakrát predĺžená, aktuálne do 26. apríla. Pre ľudí, ktorým bola nariadená práca z domu, všetky deti a mnoho ďalších, to prakticky znamená viac ako šesť týždňov „domáceho väzenia“.

Dotkla sa spoločnosti priamo situácia s nariadením karantény?

– Napriek tomu, že karanténa v tomto rozsahu sa dotkla každého, nemala až taký priamy vplyv na chod našej spoločnosti. V našom prípade sme ani nezaznamenali zvýšenú absenciu zamestnancov z dôvodu starostlivosti o deti, preto výroba mohla naďalej pokračovať. Samozrejme to prinieslo celý rad komplikácií, ako napríklad v stravovaní, nakoľko spoločnosti poskytujúce stravovacie služby formou rozvozu boli zatvorené.

V oveľa zložitejšej situácii sa ocitli mnohé spoločnosti a SZČO, ktorých činnosť bola pozastavená nariadením vlády. V takomto prípade však všetci zamestnanci prechádzajú do stavu dočasnej nezamestnanosti, navyše spoločnostiam do 50 zamestnancov odpadá povinnosť úhrady poistného úplne, pri vyššom počte sa znižuje o 75 percent. V marci tak Španielsko zaznamenalo historicky najvyšší nárast nezamestnanosti, keď bolo zaregistrovaných 834 tisíc trvale a viac ako milión prechodne nezamestnaných. Dopady na ekonomiku sú obrovské, preto som si ani v tak vypätej situácií nevedel predstaviť úplný zákaz činnosti v priemysle. Vláda však od pondelka 30. marca do 9. apríla na osem pracovných dní vyhlásila takzvaný stav „hibernácie“, ktorým zakázala prevádzku všetkých spoločností, ktoré nevyrábajú produkty alebo neposkytujú služby zákonom definované ako základné potreby. Zároveň nariadila zamestnávateľom dohodnúť so zamestnancami kalendár, podľa ktorého musia tieto dni do konca roka nahradiť a odpracovať. To bude dosť komplikované hlavne v nepretržitých prevádzkach, prípadne pri rozviazaní pracovného pomeru. V nedeľu 29. marca, päť pracovných dní pred plánovaným prerušením výroby, sme tak museli uzavrieť prevádzku. K ešte výraznejšiemu obmedzeniu došlo v expedícii našich výrobkov. Väčšina zamestnancov však už v tom čase mala pozastavenú zmluvu. Týmto nesystémovým krokom s vážnymi ekonomickými dopadmi, vláda na seba prakticky neprevzala zodpovednosť za zamestnancov v priemysle, čím znížila svoje výdavky a skomplikovala život firmám. Napriek kritickej situácii, neporovnateľnej so Slovenskom, si však nedovolila tento stav predĺžiť, preto, mierne povedané, so znepokojením sledujem niektoré vyhlásenia o možnom vypnutí slovenskej ekonomiky.

Ako vidíte najbližšie týždne?

– Od utorka 14. apríla je obnovená nakládka v expedičnom sklade a delenie rúr. Napriek tomu, že sa situácia vo viacerých krajinách vrátané Španielska postupne zlepšuje, je predpoklad predĺženia núdzového stavu až na začiatok mája. Všetko sa tak bude odvíjať od postupného nábehu výroby a objednávok zo strany našich zákazníkov, ako aj stavu zásob štandardných výrobkov v našom sklade. My budeme situáciu priebežne prehodnocovať a sme pripravení v prípade potreby aktivovať celú, alebo aj časť výroby, na zabezpečenie v rámci možnosti plynulého vybavovania objednávok. Dúfam, že to bude už v najbližších týždňoch a všetci naši zamestnanci sa budú môcť čo najskôr vrátiť spať do práce.