Program zamestnaneckých výhod pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.

 

V rámci Programu predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov a s cieľom podpory a ďalšieho rozvoja dlhodobých korektných a obchodných vzťahov medzi ŽP a.s. a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a.s. bola dňa 25. februára 2020 uzatvorená nová Zmluva o spolupráci pre poskytnutie zliav na poistnom zo strany Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. v cestovnom poistení, poistení privátneho majetku – Môj domov, poistení motorových vozidiel – Moje auto a v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania pre zamestnancov ŽP a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP.

Tieto zľavy sa vzťahujú len na novouzatvorené poistné zmluvy v jednotlivých produktoch zo štandardného poistného, určeného na základe platného sadzobníka v čase uzavretia danej poistnej zmluvy po predložení kupónu potvrdeného zamestnávateľom.

Zamestnanci – poistení sú rozdelení do troch skupín, zoznamy budú dostupné k nahliadnutiu na odbore personalistiky a miezd a na sekretariátoch príslušných dcérskych spoločností.

TYP POISTENIA

Cestovné poistenie

Zľavy na cestovné poistenie sa vzťahujú na krátkodobé poistenie na viac ako 7 dní a celoročné poistenie.

V rámci cestovného poistenia je možné uzatvoriť so zľavou aj cestovné poistenie pre hráčov golfu – „GOLF“.

Poznámka: V cestovnom poistení vzniká nárok na zľavu na poistnom aj rodinným príslušníkom zamestnanca: manžel/manželka alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku poistenia.

Poistenie privátneho majetku – Môj domov

Zľavy sa vzťahujú na poistenie budovy – rodinný dom, byt v bytovom/rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor a pod. a domácnosti – hnuteľné veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti, sú v ich vlastníctve alebo ich používajú.

Poznámka: Pri poistení privátneho majetku vzniká nárok na zľavu na poistnom aj rodinným príslušníkom zamestnanca: manžel/manželka alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku poistenia.

Poistenie motorových vozidiel – Moje auto

Poistenie vozidiel MOJE AUTO je komplexné poistenie motorových vozidiel s rozsahom poistnej ochrany, ktorá môže zahŕňať povinné zmluvné poistenie (PZP) vrátane úrazového poistenia, havarijné poistenie (KASKO) tiež vrátane úrazového poistenia, ako aj asistenčné služby a právnu pomoc. Poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie v plnom rozsahu, živelnej udalosti, odcudzenia vozidla alebo jeho časti, vandalizmu, škody spôsobené zrážkou so zvieraťom. Spoluúčasť je dojednaná vo výške 5%, min. 100,00 €, územná platnosť Európa.

Poznámka: Pri poistení motorových vozidiel vzniká nárok na zľavu na poistnom aj rodinným príslušníkom zamestnanca: manžel/manželka alebo deti zamestnanca do dovŕšenia 25. roku v čase začiatku poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania. Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. poskytuje zamestnancom ŽP a.s. a vybraných spoločností skupiny ŽP GROUP pri uzatvorení novej poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zľavy v nasledovnom rozsahu:

a) pre povolanie zaradené do Kategória I. – 20 % obchodná zľava,
b) pre povolanie zaradené do Kategória II. – 35 % obchodná zľava,
c) pre povolanie zaradené do Vodiči I. – 45 % obchodná zľava,
d) pre povolanie zaradené do Vodiči II. – 50 % obchodná zľava.

Pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností sa budú ponúknuté zľavy na novouzatvorené poistné zmluvy môcť uplatňovať pre poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel na pobočkách Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., a u ktoréhokoľvek finančného konzultanta.

Pre cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné uplatniť si zľavu len u finančného konzultanta – zamestnanca ŽP a.s. a to:

Marta Veselovská, Ppam – 048/645 2961, 0911 375 643;
Eva Vengerová, Ppam – 048/645 2973, 0908 911 816;
Elena Milerová, Td – 048/645 5763, 0903 283 294.

Zľavy na poistnom si zamestnanci uplatnia prostredníctvom zľavových kupónov, ktoré zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s., ako aj zamestnancom dcérskych spoločností vydá a potvrdí zamestnávateľ na základe zaradenia do jednotlivých skupín.

Tieto kupóny budú pre zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s. dostupné v budove personálneho úseku v odbore personalistiky a miezd v starom závode a pre zamestnancov dcérskych spoločností budú k dispozícii na sekretariátoch príslušných dcérskych spoločností.

Poskytovanie zliav je upravené pokynom PO-218, ktorý je zverejnený na intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem.
Veríme, že vás táto ponuka výhod pri uzatváraní vašich budúcich poistných zmlúv v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. osloví a využijete ju k vašej spokojnosti.